Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Tillämpning av REACH

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 2480

Reach (Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) har till stora delar ersatt den svenska kemikalielagstiftning som gällt fram till 1 juni 2007.Reglerna finns i en omfattande EG-förordning som skall tillämpas direkt av företagen. Reach innehåller 15 avdelningar med 141 artiklar och med 17 bilagor. Samtliga krav är juridiskt bindande.Betydligt fler företag omfattas nu av kraven i Reach jämfört med den tidigare kemikalielagstiftningen. Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne som sådant, eller i en beredning/blandning eller i en vara, berörs av reglerna i Reach. Ett företag kan ha flera roller i ett Reach-perspektiv. Företaget kan t ex både vara tillverkare och användare av kemiska ämnen.

Deltagare

Ansvariga för företagets kemikaliehantering i tillverkande, importerande, distribuerande och användande företag. Arbetsmiljö-, säkerhets- och miljösamordnare. Medlemmar i granskningsgrupper för kemikalier, inköpare och produktionsansvariga. Alla övriga som måste förstå företagets roll i den nya kemikalielagstiftningen.

Förkunskaper

Orienterande kunskaper om regelverket om kemiska produkter.

Syfte

Avsikten med vår utbildning är att informera om vilka regler som berör ditt företag och på vilket sätt, samt hur du kan tillämpa reglerna på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Innehåll

- Uppbyggnad och övergripande principer i Reach
- Definitioner i Reachförordningen
- Registrering och förhandsregistrering
- Forum för informationsutbyte
- Utvärdering
- Tillståndsprövning
- Begränsningar
- Information i distributionskedjan
- Kemikaliemyndigheten och dess roll
- De konkreta kraven på olika verksamheter och hur de kan tillämpas
- Frågor och diskussioner

Övrigt

Medtag egen dator till kursen då kursmaterialet delas ut på USB.
För mer information se bokningsbekräftelse.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar

 
Säkerhetsdatablad (SDB)
Stockholm: 24-26 november 2021

Säkerhetsdatabladet är den primära och ibland enda informationskällan för den som arbetar med kemikalier när det gäller riskbedömning, beslut om riskbegränsning, produktval eller andra typer av kemikaliekontroll. De åtgärder som ett företag vidtar inom ramen för kemikaliekontrollen är därför ofta helt beroende av att informationen i säkerhetsdatabladet är korrekt.Förutom att säkerhetsdatabladen är centrala i kemikaliekontrollen, utgör de också en del av företagets varumärke. Det är vår erfarenhet att väl genomarbetade säkerhetsdatablad som i allt väsentligt uppfyller bestämmelserna, ökar trovärdigheten hos såväl leverantören som hos användaren av kemiska produkter.Detta innebär konkret att både den som upprättar och den som granskar säkerhetsdatablad ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. Ett säkerhetsdatablad är ett komplicerat dokument som innehåller både hänvisning till flera lagstiftningsområden och till ett antal standarder, samt innehåller såväl tekniska som naturvetenskapliga data.Grunden för upprättande och granskning av säkerhetsdatablad är att produktens klassificering är korrekt. Detta regleras i dels i Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter(KIFS 2005:7) och dels i den nya CLP-förordningen (EG nr 1272/2008). Bestämmelserna gäller parallellt fram till 2015. Rena ämnen skall klassificeras och märkas enligt CLP sedan dec 2010 medan blandningar skall klassificeras och märkas enligt KIFS 2005:7. Blandningar får dock klassificeras och märkas enligt CLP före 2015. För klassificering och märkning har vi en särskild kurs (kurs nr 2487) som också rekommenderas som förkunskaper till denna kurs om säkerhetsdatablad.Grundläggande bestämmelser om säkerhetsdatablad regleras i Reach-förordningen (EG nr 1907/2006). Kraven på utformning av och innehåll i säkerhetsdatablad har emellertid skärpts avsevärt genom en ändring i Reach-förordningen från 2010 (EG nr 453/2010). Även kraven på den som upprättar ett säkerhetsdatablad betonas tydligare än tidigare. I vägledningen, från den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), till bestämmelserna om säkerhetsdatablad, lyfts krav på grundkompetens och vidareutbildning fram.Kursen ger dig grundläggande kompetens för att utfärda och granska säkerhetsdatablad.