Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Säkerhetsdatablad (SDB)

Pris: 15 200 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   24-26 november 2021

Kursnr: 2486

Se alla tillfällen

Säkerhetsdatabladet är den primära och ibland enda informationskällan för den som arbetar med kemikalier när det gäller riskbedömning, beslut om riskbegränsning, produktval eller andra typer av kemikaliekontroll. De åtgärder som ett företag vidtar inom ramen för kemikaliekontrollen är därför ofta helt beroende av att informationen i säkerhetsdatabladet är korrekt.Förutom att säkerhetsdatabladen är centrala i kemikaliekontrollen, utgör de också en del av företagets varumärke. Det är vår erfarenhet att väl genomarbetade säkerhetsdatablad som i allt väsentligt uppfyller bestämmelserna, ökar trovärdigheten hos såväl leverantören som hos användaren av kemiska produkter.Detta innebär konkret att både den som upprättar och den som granskar säkerhetsdatablad ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. Ett säkerhetsdatablad är ett komplicerat dokument som innehåller både hänvisning till flera lagstiftningsområden och till ett antal standarder, samt innehåller såväl tekniska som naturvetenskapliga data.Grunden för upprättande och granskning av säkerhetsdatablad är att produktens klassificering är korrekt. Detta regleras i dels i Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter
(KIFS 2005:7) och dels i den nya CLP-förordningen (EG nr 1272/2008). Bestämmelserna gäller parallellt fram till 2015. Rena ämnen skall klassificeras och märkas enligt CLP sedan dec 2010 medan blandningar skall klassificeras och märkas enligt KIFS 2005:7. Blandningar får dock klassificeras och märkas enligt CLP före 2015. För klassificering och märkning har vi en särskild kurs (kurs nr 2487) som också rekommenderas som förkunskaper till denna kurs om säkerhetsdatablad.
Grundläggande bestämmelser om säkerhetsdatablad regleras i Reach-förordningen (EG nr 1907/2006). Kraven på utformning av och innehåll i säkerhetsdatablad har emellertid skärpts avsevärt genom en ändring i Reach-förordningen från 2010 (EG nr 453/2010). Även kraven på den som upprättar ett säkerhetsdatablad betonas tydligare än tidigare. I vägledningen, från den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), till bestämmelserna om säkerhetsdatablad, lyfts krav på grundkompetens och vidareutbildning fram.Kursen ger dig grundläggande kompetens för att utfärda och granska säkerhetsdatablad.

Deltagare

Nödvändig utbildning för dig som ansvarar för säkerhetsdatabladen oavsett om man är tillverkare, leverantör eller användare av kemiska produkter.
Kemikalieansvariga, miljöchefer, arbetsmiljöingenjörer, miljörevisorer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, ledamöter i kemikaliegranskningsgrupper. Arbetsmiljöinspektörer, produktansvariga, inköpare, skyddsombud m. fl.

Förkunskaper
Kurs (2487), Klassificering och märkning av kemiska produkter. eller motsvarande kunskaper i klassificering av kemiska produkter enligt CLP och KIFS 2005:7 (substans & preparatdirektiven).
Kursen lämpar sig även för de som inte gått vår förberedande kurs men som är yrkesverksamma inom området.

Syfte

Du lär dig utfärda och granska säkerhetsdatablad för kemiska produkter enligt gällande och kommande krav. Dessutom lär du dig att allmänt tillämpa regelverket för kemikaliska produkter, både som leverantör och användare. Du får tillämpbara kunskaper så att du självständigt kan ta ansvar för att utfärda och granska säkerhetsdatablad.

Innehåll

- Regelverket för kemiska produkter.
- Kraven på SDB enligt REACH. Tolkningar och kopplingar till EU-direktiv.
- Humantoxikologi. Relevanta begrepp och definitioner för hälsofarlighet.
- Ekotoxikologi. Relevanta begrepp och definitioner för miljöfarlighet.
- Fysikaliska egenskaper. Relevanta begrepp och definitioner för brandfarliga, oxiderande och explosiva egenskaper.
- Kort genomgång om tillämpad klassificering enligt CLP och KIFS 2005:7.
Faropiktogram, signalord, faroangivelse, faroklass, farokoder och riskfraser.
- Kort genomgång av märkning av kemiska produkter enligt gällande bestämmelser
(KIFS 2005:7) och CLP-förordningen.
- Säkerhetsdatabladets 16 avsnitt enligt REACH:s uppdatering 2010 (EG 453/2010).
- Praktisk tillämpning av kraven i respektive avsnitt.
- Genomgång av informationskällor för olika avsnitt.
- Övning på de mest väsentliga avsnitten, utfärdande och granskning.
- Genomgång av exempel på SDB
- Diskussion och avslutning

Övrigt

Medtag egen dator till kursen då kursmaterialet delas ut på USB.
För mer information se bokningsbekräftelse.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 15 200 exkl. moms

3 dagar 

  • 24-26 november 2021:24/11 - 26/11 2021:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar