Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Produktionsteknik II, kvalificerad styrning av produktion

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 2341

Produktionsteknik II är en fortsättningsutbildning inom produktionsteknik och produktionsutveckling. Kursen tar upp möjligheterna med och betydelsen av att kunna styra sin produktion effektivt. Särskilt tar vi upp problemen med och åtgärderna av s k "flaskhalsar" i produktionen. En genomgripande tanke i utbildningen är att flödet i en fabrik styrs av hastigheten i fabrikens "flaskhals" - varje "MER-minut" är en 100-procentig intäkt.  Utbildningen ägnar därför mycket tid åt att arbeta med systematiken kring att lösa upp "flaskhalsarna". Vi arbetar med många frågor som t ex.- VARFÖR krävs daglig stopptidsmätning av flaskhalsmaskiner?
- HUR får man ett "sug" i tidigare produktionsled och ett "tryck" i de efterkommande?
- HUR minimerar man fortlöpande "slöseriet" - de icke värdeskapande aktiviteterna?
Kursen ges under 2 + 1 dag. Förutom en teoretisk ram innehåller kursen flera moment där kursdeltagaren får ta del av lärarens praktiska erfarenheter. Med fokus på praktisk tillämpning innehåller kursen ett praktikfall mellan utbildningstillfällena "Flaskhals"-mätning. Detta praktikfall genomförs av deltagarna på hemmaplan i den egna verksamheten. Resultatet av praktikfallet presenteras av kursdeltagarna dag 3 och bedöms av kursens lärare.

Deltagare

Produktionstekniker, produktionsutvecklare, beredare, konstruktör, arbetsledare.

Förkunskaper

Grundutbildning i produktionsteknik (vår kurs 2338).

Syfte

Utbildningens syfte är att ge personer som är verksamma i producerande företag ökade kunskaper och insikter om hur ett företags produktion kan effektiviseras.

Innehåll

Innehåll dag 1-2
Nyckeln till systematiskt förbättringsarbete
- Ständiga förbättringar är ingen enkel process, det kräver mycket eftertanke och en väl utvecklad plan. Det ska alltid vara lätt att göra rätt. I detta avsnitt behandlas hur detta styrs genom arbetssätt och genom utveckling av produktionsflödena.

Produktionsstyrning - mätetal
- Visualisering av verksamheten, den som mäter styr, att veta vad man mäter och hur man mäter är det viktigaste för att styra en produktion. OEE/OPE/TAK-tal.
- Ständig utveckling av metoder, maskiner, människor, arbetsformer och processer för att stärka konkurrenskraften.

Ordning och reda
- Betydelsen av att skapa ordning och reda som ett första steg i förändringsarbetet. Teorier och praktiska metoder.
Teambuilding - hur informera, motivera och stimulera medarbetare
- Småskalighet och entreprenörsanda. Hur en genomtänkt teamorganisation ger snabbare beslut, större engagemang och blir en engagerad drivande grupp.

Värdeskapande aktiviteter och icke värdeskapande aktiviteter
- Alla aktiviteter utan kundvärde behöver ifrågasättas och i möjligaste mån elimineras. Att skapa ett arbetssätt/arbetsklimat med ständig fokus för att minimera slöseriet.

"Flaskhals"- varje "MER-minut" är en 100-procentig intäkt
- Störningar
- Daglig produktionsuppföljning "flaskhalsar" - verktyg

Hur gör vi i praktiken
- Förberedelse för det praktikfall som deltagaren har som uppgift att genomföra i sitt eget företag. En viss dialog med läraren kommer att ske under denna mellanfas fram till nästa utbildning.

Mellan utbildningstillfällena
- Praktikfall i den egna miljön. - "Flaskhals" mätning

Innehåll dag 3
Från teori till praktik
- Hela denna dag ägnas åt att diskutera och analysera erfarenheter och resultat från praktikfallet. Förutom lärarens kommentarer ges utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar

 
Säkerhetsdatablad (SDB)
Stockholm: 25-27 november 2019

Säkerhetsdatabladet är den primära och ibland enda informationskällan för den som arbetar med kemikalier när det gäller riskbedömning, beslut om riskbegränsning, produktval eller andra typer av kemikaliekontroll. De åtgärder som ett företag vidtar inom ramen för kemikaliekontrollen är därför ofta helt beroende av att informationen i säkerhetsdatabladet är korrekt.Förutom att säkerhetsdatabladen är centrala i kemikaliekontrollen, utgör de också en del av företagets varumärke. Det är vår erfarenhet att väl genomarbetade säkerhetsdatablad som i allt väsentligt uppfyller bestämmelserna, ökar trovärdigheten hos såväl leverantören som hos användaren av kemiska produkter.Detta innebär konkret att både den som upprättar och den som granskar säkerhetsdatablad ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. Ett säkerhetsdatablad är ett komplicerat dokument som innehåller både hänvisning till flera lagstiftningsområden och till ett antal standarder, samt innehåller såväl tekniska som naturvetenskapliga data.Grunden för upprättande och granskning av säkerhetsdatablad är att produktens klassificering är korrekt. Detta regleras i dels i Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter(KIFS 2005:7) och dels i den nya CLP-förordningen (EG nr 1272/2008). Bestämmelserna gäller parallellt fram till 2015. Rena ämnen skall klassificeras och märkas enligt CLP sedan dec 2010 medan blandningar skall klassificeras och märkas enligt KIFS 2005:7. Blandningar får dock klassificeras och märkas enligt CLP före 2015. För klassificering och märkning har vi en särskild kurs (kurs nr 2487) som också rekommenderas som förkunskaper till denna kurs om säkerhetsdatablad.Grundläggande bestämmelser om säkerhetsdatablad regleras i Reach-förordningen (EG nr 1907/2006). Kraven på utformning av och innehåll i säkerhetsdatablad har emellertid skärpts avsevärt genom en ändring i Reach-förordningen från 2010 (EG nr 453/2010). Även kraven på den som upprättar ett säkerhetsdatablad betonas tydligare än tidigare. I vägledningen, från den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), till bestämmelserna om säkerhetsdatablad, lyfts krav på grundkompetens och vidareutbildning fram.Kursen ger dig grundläggande kompetens för att utfärda och granska säkerhetsdatablad.