Utbildningar

 

Produktionsteknik II, kvalificerad styrning av produktion

Pris: 14 000 SEK, 3 dagar

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 2341

Produktionsteknik II är en fortsättningsutbildning inom produktionsteknik och produktionsutveckling. Kursen tar upp möjligheterna med och betydelsen av att kunna styra sin produktion effektivt. Särskilt tar vi upp problemen med och åtgärderna av s k "flaskhalsar" i produktionen. En genomgripande tanke i utbildningen är att flödet i en fabrik styrs av hastigheten i fabrikens "flaskhals" - varje "MER-minut" är en 100-procentig intäkt.  Utbildningen ägnar därför mycket tid åt att arbeta med systematiken kring att lösa upp "flaskhalsarna". Vi arbetar med många frågor som t ex.- VARFÖR krävs daglig stopptidsmätning av flaskhalsmaskiner?
- HUR får man ett "sug" i tidigare produktionsled och ett "tryck" i de efterkommande?
- HUR minimerar man fortlöpande "slöseriet" - de icke värdeskapande aktiviteterna?
Kursen ges under 2 + 1 dag. Förutom en teoretisk ram innehåller kursen flera moment där kursdeltagaren får ta del av lärarens praktiska erfarenheter. Med fokus på praktisk tillämpning innehåller kursen ett praktikfall mellan utbildningstillfällena "Flaskhals"-mätning. Detta praktikfall genomförs av deltagarna på hemmaplan i den egna verksamheten. Resultatet av praktikfallet presenteras av kursdeltagarna dag 3 och bedöms av kursens lärare.

Deltagare

Produktionstekniker, produktionsutvecklare, beredare, konstruktör, arbetsledare.

Förkunskaper

Grundutbildning i produktionsteknik (vår kurs 2338).

Syfte

Utbildningens syfte är att ge personer som är verksamma i producerande företag ökade kunskaper och insikter om hur ett företags produktion kan effektiviseras.

Innehåll

Innehåll dag 1-2
Nyckeln till systematiskt förbättringsarbete
- Ständiga förbättringar är ingen enkel process, det kräver mycket eftertanke och en väl utvecklad plan. Det ska alltid vara lätt att göra rätt. I detta avsnitt behandlas hur detta styrs genom arbetssätt och genom utveckling av produktionsflödena.

Produktionsstyrning - mätetal
- Visualisering av verksamheten, den som mäter styr, att veta vad man mäter och hur man mäter är det viktigaste för att styra en produktion. OEE/OPE/TAK-tal.
- Ständig utveckling av metoder, maskiner, människor, arbetsformer och processer för att stärka konkurrenskraften.

Ordning och reda
- Betydelsen av att skapa ordning och reda som ett första steg i förändringsarbetet. Teorier och praktiska metoder.
Teambuilding - hur informera, motivera och stimulera medarbetare
- Småskalighet och entreprenörsanda. Hur en genomtänkt teamorganisation ger snabbare beslut, större engagemang och blir en engagerad drivande grupp.

Värdeskapande aktiviteter och icke värdeskapande aktiviteter
- Alla aktiviteter utan kundvärde behöver ifrågasättas och i möjligaste mån elimineras. Att skapa ett arbetssätt/arbetsklimat med ständig fokus för att minimera slöseriet.

"Flaskhals"- varje "MER-minut" är en 100-procentig intäkt
- Störningar
- Daglig produktionsuppföljning "flaskhalsar" - verktyg

Hur gör vi i praktiken
- Förberedelse för det praktikfall som deltagaren har som uppgift att genomföra i sitt eget företag. En viss dialog med läraren kommer att ske under denna mellanfas fram till nästa utbildning.

Mellan utbildningstillfällena
- Praktikfall i den egna miljön. - "Flaskhals" mätning

Innehåll dag 3
Från teori till praktik
- Hela denna dag ägnas åt att diskutera och analysera erfarenheter och resultat från praktikfallet. Förutom lärarens kommentarer ges utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 14 000 Exkl. moms

3 dagar 

    Av- och ombokningsregler

    För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här läs mer här

    Kan vi hjälpa dig?

    Relaterade kurser