Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

NYHET
Modernare byggregler

1 dag konferens i Stockholm

29 april 2020

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Välkommen till konferensen Modernare Byggregler den 29 april 2020
Var: Teknologisk Instituts lokaler på Warfvinges väg 45 STOCKHOLM
Konferensen kommer direktsändas online men kommer även vara tillgänglig publikt. Du väljer alltså om du vill streama konferensen eller vara med på plats. Ditt val gör du på anmälningssidan.

Förbered dig inför nya och förändrade affärsmöjligheter!

 

På konferensen Modernare byggregler får du bl.a. höra ordförande för kommittén, Kurt Eliasson, presentera delförslagen och ta del av experternas utlåtande kring för och nackdelar med slutbetänkandet.

Vi diskuterar bland annat:

Vad innebär kommitténs underlag, bedömningar och förslag?
Vilka svårigheter och möjligheter finns med förslagen?
Vilka konsekvenser får modernare byggregler för branschen?

På uppdrag av regeringen har kommittén för modernare byggregler gjort en total översyn av Sveriges byggregler och dess kontrollsystem. Förslaget som de har tagit fram ligger ute på remiss t.o.m. 15 maj. Under denna tid har du möjlighet att lämna dina synpunkter och vi bjuder därför in till konferens för att du ska få chansen att diskutera och höra vad andra i branschen tycker innan regeringen tar ställning.

Denna dag är en mötesplats för dig som vill:

 • höra kommitténs ordförande, Kurt Eliasson berätta om hur dom vill modernisera dagens byggregler och vad förslaget innebär.
 • möta experter och höra deras syn på de olika delförslagen
 • göra din röst hörd och lämna din åsikt innan regeringen tar beslut
 • nätverka med andra i branschen och skapa nya relationer

Moderator

Per Svensson har stor kunskap som företagsledare, konsult och inte minst som utbildare på Teknologisk Institut. Han har erfarenhet från tiden med SBN, nybyggnadsregler till PBL och har arbetat i många olika funktioner som ansvarig arbetsledare, kvalitetsansvarig, kontrollansvarig samt angränsande ”regelsystem” som ISO 9000 serien, ISO 14000 serien samt byggarbetsmiljö.

Kommitté

Kurt Eliasson, ordförande i kommittén med uppdrag att genomföra en grundlig översyn av utvalda kapitel i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler och föreskrifter. Kurt har bakgrund som VVS-montör, ombudsman på hyresgästföreningen och direktör i Riksbyggen, innan han blev VD i Göteborgs kommuns fastighetskoncern Framtiden och VD för bransch- och intresseorganisationen SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Marja Lundgren, kommittésekreterare med inriktning på krav i kommittén för modernare byggregler. Det omfattade särskilt arbete med analys, förslag och konsekvenser för Principer för reformering av BBR och Nya föreskrifter för bostäders lämplighet. Marjas bakgrund är arkitekt SAR/MSA, vidareutbildad i byggnadsfysik, inomhusmiljö och miljöpåverkan vid Chalmers och innehar en Teknisk Licentiatexamen från KTH.

Åsa Johansson, jurist i Kommittén för modernare byggregler. Bakgrund av plan- och byggfrågor från länsstyrelse, mark-och miljödomstol och andra statliga utredningar som Bostadsplaneringskommittén och Sverigeförhandlingen. Arbetar nu i utredningen om översyn av strandskyddet på uppdrag av regeringen.

Talare

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi med lång erfarenhet från bostads- och byggnadsfrågor. Hans har varit verksam vid avdelningen för bygg- och fastighetsekonomi vid KTH där han b.la forskat kring drivkrafter bakom bostadsbyggandet. Vid sidan av vetenskapliga publikationer har han givit ut flertalet böcker, bl.a. boken ”Åtkomliga bostäder: Så gör vi det möjligt för hushåll med låga inkomster att hitta en bostad” (SNS Förlag).

Eva Gabrielsson, arkitekt som har arbetat i byggbranschen med arkitektur och stadsplanering. Eva har medverkat i utvecklingsprojekt för branschen i Dalarna och för Bygga-bo-dialogen inom Boverket, samt i den statliga utredningen av Byggkostnadsdelegationen där hon skrev hundratals sidor betänkanden.

Expertgrupp

Monika Albertsson, uppdragsansvarig arkitekt SAR/MSA på Sweco Architects och certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet. Monika sitter i den SIS-kommitté som uppdaterar svensk bostadsstandard, SS 91 42 21:2006 och SS 91 42 22:2006. Hon har haft utredningsuppdrag åt Boverket och sitter i styrelsen för TILRF- Tillgänglighetssakkunnigas riksförening. Expert debattpanel 1 & 2

Henrik Höglund, biträdande bygglovschef Haninge kommun, med bred erfarenhet från den kommunala tillämpningen av plan- och bygglagen, strandskyddsbestämmelserna och handläggning av bygglov och genomförandeskedet. Henrik arbetar med planfrågor avseende utformning och laglighet av bestämmelser i detaljplaner och är sakkunnig inom tillämpningsfrågor för bygglov och strandskydd enligt PBL respektive MB och suttit med i referensgruppen till modernare byggregler. Expert debattpanel 1 & 2 och 5

Mai Almén, arkitekt MSA, som arbetar som konsult med planering av den fysiska miljön så att den ska fungera för alla människor. Under sitt yrkesliv har hon arbetat med flexibilitet inom byggandet i både ny- och ombyggnad, för att uppfylla varierande funktionsbehov samt för förutsägbarheten för byggsidan. Hon har medverkat i många forskningsprojekt och var Sveriges representat i ISO-standardiseringen av taktila ledytor. Mai är aktiv politiker i Lunds kommun och deltar b.la. i revideringen av bostadsstandarden. Expert debattpanel 3 och 4

Niklas Elvinsson, har jobbat 25 år i byggbranschen med arbetslivserfarenhet som t.ex. projekt-/byggledare, byggnadsinspektör/bygglovshandläggare, CAD-projektör och kvalitets-/miljösamordnare. Niklas är certifierad som kontrollansvarig, entreprenadbesiktningsman och tillgänglighetssakkunnig – och det är inom dessa yrkesroller som Niklas huvudsakligen arbetar idag. Expert debattpanel nr: 3, 4 och 5

Dela sidan med dina vänner:

Program

 • Registrering med kaffe och smörgås
 • Moderator Per Svensson hälsar välkommen och inleder dagen

  Per har lång erfarenhet som företagsledare, konsult och inte minst som utbildare på Teknologisk Institut. Han har kunskap från tiden med SBN, nybyggnadsregler till PBL. Per kommer att moderera under dagen med relevanta & konkreta följdfrågor.

 • Kommitténs slutbetänkande: Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat

  Kurt Eliasson har suttit med som ordförande i kommittén för modernare byggregler. På passet berättar Kurt om kommitténs uppdrag, deras arbetssätt och om förslaget som har lämnats till regeringen.


  Kurt Eliasson ordförande kommittén modernare byggregler

 • Huvudförslag 1 - Det blir enklare att bygga om
  • Underlag, övervägande och bedömningar som ligger till grund för förslagen
  • Orimliga kostnader med dagens följdkrav för ombyggnad
  • Så kan vi nyttja det befintliga bostadsbeståndet mer effektivt

  Åsa Johansson, jurist i Kommittén för modernare byggregler

 • Delförslag 2 - Nya föreskrifter möjliggör flexiblare planlösning
  • Underlag, övervägande och bedömningar som ligger till grund för förslagen
  • Så skapas större frihet utifrån gällande bostadsutformning med endast två kravnivåer
  • Ökad flexibilitet i planlösningen utan att göra avkall på tillgänglighet
  • En möjlighet till att bygga mindre, billigare och flexiblare

  Marja Lundgren, kommittésekreterare byggregler

 • Debatt med expertgrupp delförslag 1 och 2 samt frågestund

  Åsa Johansson, jurist Regeringskansliet
  Marja Lundgren, arkitekt SAR/MSA, Tekn. Lic. Hållbarhetsspecialist, White
  Monika Albertsson, arkitekt SAR/MSA och certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet, Sweco
  Henrik Höglund, biträdande bygglovschef Stadsbyggnadsförvaltningen
  Fastighetsförvaltare /byggherre

  Vi diskuterar bland annat:

  • Vilka för- och nackdelar finns med förslagen för olika aktörer och målgrupper?
  • Kommer förslagen leda till att det blir mer förutsägbart, flexibelt och förenklat?
  • Nya affärsmöjligheter för byggherrar och fastighetsbolag
 • Delförslag 3 - Reformering av Boverkets byggregler tydliggör samhällets krav
  • Underlag, övervägande och bedömningar som ligger till grund för förslagen
  • Förtydligande av föreskrifterna och hänvisning till allmänna råd och standarder utgår
  • Föreskriva verifieringsmetoder i föreskrifter
  • Byggherrens ansvar för att visa att krav uppfylls

  Kurt Eliasson ordförande kommittén och Marja Lundgren, kommittésekreterare byggregler

 • Delförslag 4 – Ny myndighet skapar enhetlig tillämpning av byggreglerna
  • Underlag, övervägande och bedömningar som ligger till grund för förslagen
  • Underlätta serietillverkning och industriellt byggande med Byggkravsnämnden
  • Bindande förhandsavgöranden som gör tillämpning av regelverket mer enhetligt och förutsägbart

  Kurt Eliasson, ordförande kommittén

 • Lunch
 • Debatt med expertgrupp delförslag 3 och 4 samt frågestund

  Kurt Eliasson, ordförande kommittén
  Marja Lundgren, arkitekt SAR/MSA, Tekn. Lic. Hållbarhetsspecialist, White
  Mai Almén, arkitekt MSA, sakkunnig i tillgänglighet, Mai Almén Hinderfri Design AB
  Niklas Elvinsson, byggnadsinspektör, certifierad KA och sakkunnig kontrollant av tillgänglighet, NKPG Byggkonsult AB Småhusleverantör

  Vi diskuterar bland annat:

  • Hur förändrar modernare byggregler samhällets minimikrav?
  • Hur påverkas kommunerna av en ny myndighet: Byggkravsnämnden?
  • Kommer regelskrivarna att lyckas med verifierbara funktionskrav i föreskrifterna?
  • Förhandsavgörandet föreslås endast omfatta projekteringen – kan kontrollplan/verifiering även ingå i förhandsavgörandet?
 • Delförslag 5 – Kontrollprocessen förenklas och förtydligas
  • Underlag, övervägande och bedömningar som ligger till grund för förslagen
  • Nuvarande krav på certifierade sakkunniga och kontrollansvariga i PBL avskaffas
  • Innehållet i kontrollplaner och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök ska preciseras

  Kurt Eliasson, ordförande kommittén

 • Eftermiddagskaffe
 • Debatt med expertgrupp delförslag 5 samt frågestund

  Kurt Eliasson, ordförande kommittén
  Niklas Elvinsson, byggnadsinspektör, certifierad KA och sakkunnig kontrollant av tillgänglighet, NKPG
  Henrik Höglund, biträdande bygglovschef Stadsbyggnadsförvaltningen
  Bengt-Olov Andin, Produktionsledare produktcertifiering KIWA
  Fastighetsförvaltare /byggherre
  Småhusleverantör


  Vi diskuterar bland annat:

  • Underlag rapport 2019:36 kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn, hur har rapporten påverkat kommitténs förslag?
  • Vad innebär det för byggprocessen om certifierade sakkunniga och kontrollansvariga avskaffas?
  • Riskbaserade kontrollplaner, nyhet?
  • Utökar arbetsplatsbesök, har rollinnehavarna tillräcklig kompetens?
  • Blir kontrollprocessen en bättre opartisk bedömning eller enklare att kringgå?
  • Vilka risker och konsekvenser får avskaffandet av KA och sakkunniga?
 • Kommer borttagna byggregler leda till lägre kostnaderna?

  Regeringens Byggkostnadsdelegationen tillsattes 1996 med uppdrag att i samverkan med byggsektorns aktörer aktivt arbeta för långsiktigt sänkta produktions- och förvaltningskostnader för bostäder och därmed lägre boendekostnader. Vilka resultat och slutsatser kom man fram till då?
  Eva Gabrielsson, dåvarande sekreterare för regeringens byggkostnadsdelegation

  Regelförändringar som del i ett större bostadspolitiskt paket

  • Saknas den politiska viljan att bygga mer och billigare?

  Hans Lind, professor i fastighetsekonomi

 • Moderator Per Svensson avslutar dagen
Visa mer

Ska du delta?

Priser

Alla priser är exkl. moms

3.995
SEK