Utbildningar

 

Klassificering och märkning av kemiska produkter

Pris: 10 900 SEK, 2 dagar

Nästkommande tilfällen:
Göteborg   22-23 november 2018

Kursnr: 2487

Se alla tillfällen

CLP-förordningen (Classification Labelling and Packaging) som trädde i kraft 2009 är Europas tillämpning av FN:s modellregelverk för ett globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS).CLP-förordningen(EG nr 1272/2008), gäller parallellt med de tidigare substans- och preparatdirektiven som införlivats genom Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7). Från 2010 tillämpas CLP för ämnen och från 2015 ska även för beredningar/blandningar vara klassificerade och mäska enligt CLP. Du måste dock kunna klassificera ingående ämnen i blandningar enligt CLP redan nu eftersom de skall anges i avsnitt 3 i säkerhetsdatabladen.Det är hög tid att lära sig tillämpning av CLP och förstå olikheterna mellan de två regelverken. Vi ser redan idag företag som lämnar all information enligt CLP. CLP är framtiden och det medför flera förändringar. Den mest uppenbara förändringen är att de orangefärgade farosymbolerna ersätts med helt nya symboler (se nedan). Även andra viktiga förändringar införs med CLP. Det gäller t ex nya och ändrade kriterier för när ämnen och blandningar skall klassificeras som farliga samt ändrade testmetoder. Även metodiken för att beräkna klassificering av blandningar utifrån ingående ämnesklassificering ändras.
Risk- och skyddsfraser påverkas också av CLP-förordningen. Nya faroangivelser och skyddsangivelser skall tillämpas. Klassificeringslistan (KIFS 2005:5) har ersatts med CLP-förordningens bilaga VI. CLP medför alltså omfattande förändringar som är svåra att tillämpa utan utbildning.
CLP-förordningen är omfattande med flera hänvisningar och vidarehänvisningar. Texten väcker frågor om tolkning och tillämpning. Kursen ger översikten, tolkningarna och den ändamålsenliga tillämpningen.
Vår utbildning ger dig kunskap om hur klassificering och märkning ska utföras enligt CLP och alternativa möjligheter för blandningar genom KIFS 2007:5 fram till 2015.

Deltagare

Alla som arbetar med kemiska produkter berörs i olika grad av denna tillämpningsutbildning. De som arbetar med klassificering och märkningsfrågor av kemiska produkter på företag och myndigheter behöver absolut kunskapen som kursen ger. Det kan t ex vara personer som upprättar säkerhetsdatablad, kemikalieansvariga eller ingår i en kemikaliegrupp på företaget, miljösamordnare, arbetsmiljöingenjörer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, arbetsmiljöinspektörer m fl. Även inköpare, produktansvariga, skyddsombud och andra behöver tillämpningskunskap om klassificering och märkning av kemiska produkter.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om klassificering enligt KIFS 2005:7 (ämnes och preparatdirektiven) underlättar förståelsen av kursinnehållet.

Syfte

Vår utbildning lär dig att "ta befälet över" tillämpningen av CLP i ditt företag. Om du har med dig kunskaper om tillämpning av KIFS 2005:7 så har du, när du deltagit i utbildningen, dubbla kompetenser. Du kan klassificera och märka kemiska produkter enligt båda systemen - en nödvändig och eftertraktad kompetens om du ansvarar för klassificering eller granskning av kemiska produkter.

Innehåll

- CLP-förordningen - uppbyggnad och övergripande principer
- Tolkning av artiklarnas innebörd och konsekvens
- Skillnader mellan CLP och KIFS 2005:7
- Klassificering av enskilda ämnen enligt KIFS 2005:7 och CLP
- Principer vid klassificering av blandningar/beredningar enligt KIFS 2005:7 och CLP
- Exempel på klassificeringar utifrån toxikologisk data
- Exempel på klassificering utifrån ämnesinnehåll
- Omvandling av klassificering enligt KIFS 2005:7 till CLP
- Märkning på förpackningar
- CLP:s konsekvenser för Säkerhetsdatablad
- Frågor och diskussioner

Övrigt

Medtag egen dator till kursen då kursmaterialet delas ut på USB.
För mer information se bokningsbekräftelse.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 900 exkl. moms

2 dagar 

 • 22-23 november 2018:22/11 - 23/11 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 6-7 december 2018:06/12 - 07/12 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 4-5 april 2019:04/4 - 05/4 2019:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 18-19 november 2019:18/11 - 19/11 2019:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser

 
Säkerhetsdatablad (SDB)
Göteborg: 26-29 november 2018

Säkerhetsdatabladet är den primära och ibland enda informationskällan för den som arbetar med kemikalier när det gäller riskbedömning, beslut om riskbegränsning, produktval eller andra typer av kemikaliekontroll. De åtgärder som ett företag vidtar inom ramen för kemikaliekontrollen är därför ofta helt beroende av att informationen i säkerhetsdatabladet är korrekt.Förutom att säkerhetsdatabladen är centrala i kemikaliekontrollen, utgör de också en del av företagets varumärke. Det är vår erfarenhet att väl genomarbetade säkerhetsdatablad som i allt väsentligt uppfyller bestämmelserna, ökar trovärdigheten hos såväl leverantören som hos användaren av kemiska produkter.Detta innebär konkret att både den som upprättar och den som granskar säkerhetsdatablad ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. Ett säkerhetsdatablad är ett komplicerat dokument som innehåller både hänvisning till flera lagstiftningsområden och till ett antal standarder, samt innehåller såväl tekniska som naturvetenskapliga data.Grunden för upprättande och granskning av säkerhetsdatablad är att produktens klassificering är korrekt. Detta regleras i dels i Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter(KIFS 2005:7) och dels i den nya CLP-förordningen (EG nr 1272/2008). Bestämmelserna gäller parallellt fram till 2015. Rena ämnen skall klassificeras och märkas enligt CLP sedan dec 2010 medan blandningar skall klassificeras och märkas enligt KIFS 2005:7. Blandningar får dock klassificeras och märkas enligt CLP före 2015. För klassificering och märkning har vi en särskild kurs (kurs nr 2487) som också rekommenderas som förkunskaper till denna kurs om säkerhetsdatablad.Grundläggande bestämmelser om säkerhetsdatablad regleras i Reach-förordningen (EG nr 1907/2006). Kraven på utformning av och innehåll i säkerhetsdatablad har emellertid skärpts avsevärt genom en ändring i Reach-förordningen från 2010 (EG nr 453/2010). Även kraven på den som upprättar ett säkerhetsdatablad betonas tydligare än tidigare. I vägledningen, från den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), till bestämmelserna om säkerhetsdatablad, lyfts krav på grundkompetens och vidareutbildning fram.Kursen ger dig grundläggande kompetens för att utfärda och granska säkerhetsdatablad.