Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Kemikalier

Allt från grundläggande kemikaliebedömning, klassificering, säkerhetsdatablad, REACH till CLP.

Ta befälet över tillämpningen av CLP i ditt företag. Lär dig klassificera och märka kemiska produkter.

Genom vår kurs Säkerhetsdatablad får du erfoderliga kunskaper för att utfärda och granska säkerhetsdatablad för kemiska produkter.

Dessutom finns det utbildningar inom REACH, kemiutbildningar för dig som inte är kemist och grundläggande kemikaliebedömning.

Kurser

Nästkommande tillfälle:
Klassificering och märkning av kemiska produkter
Stockholm 6-7 april 2020

CLP-förordningen (Classification Labelling and Packaging) som trädde i kraft 2009 är Europas tillämpning av FN:s modellregelverk för ett globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS). Sedan 2017 gäller CLP fullt ut och den tidigare lagstiftningen som reglerade klassificering och märkning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter har utgått.

Den mest uppenbara förändringen har kanske varit den nya märkningen. Även andra viktiga förändringar har införts med CLP. Det gäller t ex nya och ändrade kriterier för när ämnen och blandningar skall klassificeras som farliga samt ändrade testmetoder. Även metodiken för att beräkna klassificering av blandningar utifrån ingående ämnesklassificering har ändrats.

CLP-förordningen är omfattande med flera hänvisningar och vidarehänvisningar. Texten väcker frågor om tolkning och tillämpning. Kursen ger översikten, tolkningarna och den ändamålsenliga tillämpningen.

Vår utbildning ger dig kunskap om hur klassificering och märkning ska utföras enligt CLP. Vi tar upp en mängd exempel på märkning och klassificering genom att hämta aktuell dokumentation från Internet.

Vi fokuserar särskilt på de centrala databaser som innehåller information om klassificering av enskilda ämnen.

Utbildningen bygger på att varje deltagare har en dator med sig för att själv kunna söka information i olika moment av kursen.

Säkerhetsdatablad (SDB)
Stockholm 25-27 november 2020

Säkerhetsdatabladet är den primära och ibland enda informationskällan för den som arbetar med kemikalier när det gäller riskbedömning, beslut om riskbegränsning, produktval eller andra typer av kemikaliekontroll. De åtgärder som ett företag vidtar inom ramen för kemikaliekontrollen är därför ofta helt beroende av att informationen i säkerhetsdatabladet är korrekt.

Förutom att säkerhetsdatabladen är centrala i kemikaliekontrollen, utgör de också en del av företagets varumärke. Det är vår erfarenhet att väl genomarbetade säkerhetsdatablad som i allt väsentligt uppfyller bestämmelserna, ökar trovärdigheten hos såväl leverantören som hos användaren av kemiska produkter.

Detta innebär konkret att både den som upprättar och den som granskar säkerhetsdatablad ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. Ett säkerhetsdatablad är ett komplicerat dokument som innehåller både hänvisning till flera lagstiftningsområden och till ett antal standarder, samt innehåller såväl tekniska som naturvetenskapliga data.

Grunden för upprättande och granskning av säkerhetsdatablad är att produktens klassificering är korrekt. Detta regleras i dels i Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter
(KIFS 2005:7) och dels i den nya CLP-förordningen (EG nr 1272/2008). Bestämmelserna gäller parallellt fram till 2015. Rena ämnen skall klassificeras och märkas enligt CLP sedan dec 2010 medan blandningar skall klassificeras och märkas enligt KIFS 2005:7. Blandningar får dock klassificeras och märkas enligt CLP före 2015. För klassificering och märkning har vi en särskild kurs (kurs nr 2487) som också rekommenderas som förkunskaper till denna kurs om säkerhetsdatablad.

Grundläggande bestämmelser om säkerhetsdatablad regleras i Reach-förordningen (EG nr 1907/2006). Kraven på utformning av och innehåll i säkerhetsdatablad har emellertid skärpts avsevärt genom en ändring i Reach-förordningen från 2010 (EG nr 453/2010). Även kraven på den som upprättar ett säkerhetsdatablad betonas tydligare än tidigare. I vägledningen, från den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), till bestämmelserna om säkerhetsdatablad, lyfts krav på grundkompetens och vidareutbildning fram.

Kursen ger dig grundläggande kompetens för att utfärda och granska säkerhetsdatablad.