Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Effektiv projektledning

Pris: 19 900 SEK, 4 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   27 september - 29 oktober 2021

Kursnr: 6548

Se alla tillfällen

Lär dig metodiken som hjälper dig leda projekt på ett effektivt sätt. Med bra planering och effektiv styrning får du vad som krävs för att lyckas i dina projekt. Du kommer få verktyg, modeller och teorier under alla faser av ett projekts livscykel och hur du samordnar stora som små projekt. Lärandet tar sin utgångspunkt i verkliga utmaningar som olika företag befinner sig i och kursen är uppdelad i 2 block, (2+2 dagar) med hemuppgift emellan för att realisera det du lär dig på kursen i ditt arbete. Teori varvas med praktiska övningar som ger dig grundkunskaperna du behöver för att tillämpa projekt som arbetsform och förstå vad professionell projektledning innefattar.Med en bra projektmetodik skapar du en mer effektiv styrning och ledning av dina projekt.

Deltagare

Kursen är för dig som vill utveckla din förmåga att planera, styra och genomföra projekt. Utbildningen är generell och lämpar sig väl till projektledare och samordnare i alla verksamheter som vill ha fler verktyg och bättre struktur i sitt projektarbete.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men erfarenhet från projektarbete/kunskap inom projektledning kan underlätta.

Syfte

Genom att praktiserar det du lär dig på kursen kommer ditt projektarbete gå snabbare och resultera i ökad effektivitet och bättre resursutnyttjande i dina projekt.

Innehåll

Del 1 - Projektplanering (2 dagar)
Inledning
• Vad är projekt?
• Förhållandet projekt - linjeorganisation
• Huvudfrågorna i ett projekt
• Projektledarens många roller

Projektprocessen
• Vad är en projektmodell?
• Projektets faser
• Milstolpar och kontrollpunkter
• Projektdokument

Förstudie
• Projektets mål, omfattning och avgränsningar
• Tid- och kostnadsramar
• Val av projektledare
• Projektets intressenter
• SWOT-analys

Projektplanering
• Projektmedarbetare
• Mål och målformulering
• WBS – Work Breakdown Structure
• Övriga resurser
• Angreppssätt och arbetsmodell
• Hur du planerar och organiserar projektet
• Riskanalyser i projektet
• Projektekonomi
• Projektplanen
Del 2 - Projektstyrning (2 dagar)
Inledning
• Återknytning till del 1
• Planeringsövning
• Projektstarten
• Hur du skapar motivation och delaktighet
• Kommunikation

Projektgenomförande
• Projektets processer
• Resurssäkring
• Kommunikation inom och utom projektet
• Kontinuerliga uppföljningar mot målen och riskanalyser
• Uppföljning av projektets status och progress
• Progressrapporten

Projektavslut
• Att sammanfatta erfarenheter
• Hur du utvärderar projektet
• Slutrapport
.

" Jan Sankala är utan tvekan den bästa föreläsare jag haft. En person som alltid föll tillbaka till den röda tråden trots många avbrott.

" Jag är mycket nöjd med kursen som helhet. Jag har fått med mig konkreta verktyg och metoder till min roll som projektledare, men också en god dos teori och kunskap om projektledning och gruppdynamik.

" Jan, vår kursledare, var fantastiskt pedagogisk och duktig på att skapa engagemang kring ämnet. Han var också mycket tydlig och kursen gav mycket för pengarna.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 19 900 exkl. moms

4 dagar 

  • 27 september - 29 oktober 2021:27/9 - 29/10 2021:

     Göteborg

    Platser kvar
  • 15 november - 15 december 2021:15/11 - 15/12 2021:

     DISTANS

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar

 
Säkerhetsdatablad (SDB)
Stockholm: 24-26 november 2021

Säkerhetsdatabladet är den primära och ibland enda informationskällan för den som arbetar med kemikalier när det gäller riskbedömning, beslut om riskbegränsning, produktval eller andra typer av kemikaliekontroll. De åtgärder som ett företag vidtar inom ramen för kemikaliekontrollen är därför ofta helt beroende av att informationen i säkerhetsdatabladet är korrekt.Förutom att säkerhetsdatabladen är centrala i kemikaliekontrollen, utgör de också en del av företagets varumärke. Det är vår erfarenhet att väl genomarbetade säkerhetsdatablad som i allt väsentligt uppfyller bestämmelserna, ökar trovärdigheten hos såväl leverantören som hos användaren av kemiska produkter.Detta innebär konkret att både den som upprättar och den som granskar säkerhetsdatablad ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. Ett säkerhetsdatablad är ett komplicerat dokument som innehåller både hänvisning till flera lagstiftningsområden och till ett antal standarder, samt innehåller såväl tekniska som naturvetenskapliga data.Grunden för upprättande och granskning av säkerhetsdatablad är att produktens klassificering är korrekt. Detta regleras i dels i Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter(KIFS 2005:7) och dels i den nya CLP-förordningen (EG nr 1272/2008). Bestämmelserna gäller parallellt fram till 2015. Rena ämnen skall klassificeras och märkas enligt CLP sedan dec 2010 medan blandningar skall klassificeras och märkas enligt KIFS 2005:7. Blandningar får dock klassificeras och märkas enligt CLP före 2015. För klassificering och märkning har vi en särskild kurs (kurs nr 2487) som också rekommenderas som förkunskaper till denna kurs om säkerhetsdatablad.Grundläggande bestämmelser om säkerhetsdatablad regleras i Reach-förordningen (EG nr 1907/2006). Kraven på utformning av och innehåll i säkerhetsdatablad har emellertid skärpts avsevärt genom en ändring i Reach-förordningen från 2010 (EG nr 453/2010). Även kraven på den som upprättar ett säkerhetsdatablad betonas tydligare än tidigare. I vägledningen, från den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), till bestämmelserna om säkerhetsdatablad, lyfts krav på grundkompetens och vidareutbildning fram.Kursen ger dig grundläggande kompetens för att utfärda och granska säkerhetsdatablad.