Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Effektiv projektledning

Pris: 29 200 SEK, 6 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   29 oktober - 9 december 2020

Kursnr: 6548

Se alla tillfällen

I den här kursen förenar vi projektledarrollen med kunskaper inom ledarskap, vilket ger dig en värdefull kombination och bred kunskap för dig som leder projekt.Utifrån tre olika perspektiv får du teori och praktiska övningar som ger dig grundkunskaperna du behöver för att planera, styra och leda dina projekt. Du får också lära dig hur du genomför en projektanalys, undviker fallgropar och vad som krävs för att lyckas.Utbildningen ger dig rätt verktyg i ditt arbete för att både driva, leda och vara samordnare för stora och små projekt.Dessutom kommer du att förstå hur gruppens sammansättning kan påverka arbetet, hur en grupp utvecklas och hur du skapar goda relationer. Vi tar också upp frågor som till exempel beteenden, tankefällor samt stress.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som är projektledare och har erfarenhet av projektledning och som behöver uppdatera dina kunskaper genom teori och effektiva verktyg.

Kursen vänder sig även till dig som är på väg in i projektledarrollen och behöver verktyg för att bli en effektiv projektledare.

Eftersom metoden i utbildningen är generell så passar den som gedigen grund för projektledare och samordnare i alla verksamheter och projekt. Behöver ni en grundläggande utbildning för projektledare och samordnare på ditt företag genomförs kursen även anpassad för din verksamhet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men erfarenhet från projektarbete/kunskap inom projektledning kan underlätta.

Syfte

Efter avslutad kurs kommer du att ha kunskap om hur man förbereder, genomför och avslutar ett projekt. Utbildningen ger dig rätt verktyg i ditt arbete för att både driva, leda och vara samordnare. Du erhåller rätt ledarverktyg för projektledarrollen samt lär dig hur du använder olika ledarstilar i olika skeden av projektet.

Kommentarer från deltagare:

Jag är mycket nöjd med kursen som helhet. Jag har fått med mig konkreta verktyg och metoder till min roll som projektledare, men också en god dos teori och kunskap om projektledning och gruppdynamik.

Jan Sankala är utan tvekan den bästa föreläsare jag haft. En person som alltid föll tillbaka till den röda tråden trots många avbrott.

Jan, vår kursledare, var fantastiskt pedagogisk och duktig på att skapa engagemang kring ämnet. Han var också mycket tydlig och kursen gav mycket för pengarna.

Innehåll


Del 1 - Projektplanering (2 dagar)

Inledning
- Vad är projekt?
- Förhållandet projekt - linjeorganisation
- Huvudfrågorna i ett projekt
- Vad kan gå snett i ett projekt och hur lyckas du leda ett projekt framgångsrikt?
- Projektbeställaren - kunden

Generella faser i ett projekt
- Vad är en projektmodell?
- Projektets faser
- Milstolpar och kontrollpunkter
- Projektdokument

Förstudie
- Projektets mål, omfattning och avgränsningar
- Tid- och kostnadsramar
- Val av projektledare
- Projektspecifikationen
- Mål och målformulering
- Projektets intressenter
- SWOT-analys
- WBS – Work Breakdown Structure

Projektplanering
- Projektmedarbetare
- Övriga resurser
- Angreppssätt och arbetsmodell
- Hur du planerar och organiserar projektet
- Riskanalyser i projektet
- Projektekonomi
- Projektplanen


Del 2 - Projektstyrning (2 dagar)

Inledning
- Återknytning till del 1 om modell, faser och milstolpar
- Planeringsövning

Projektledarskapet
- Projektledarens många roller
- Situationsanpassat ledarskap
- Projektgruppens utveckling
- Projektstarten

Projektgenomförande
- Projektets processer
- Resurssäkring
- Kommunikation inom och utom projektet
- Kontinuerliga uppföljningar mot målen och riskanalyser
- Uppföljning av projektets status och progress
- Progressrapporten
- Slutrapporten

Projektavslut
- Att sammanfatta erfarenheter
- Hur du utvärderar projektet
- Slutrapport

Del 3 - Ledarskap (2 dagar)

- Vad är ledarskap?
- Skillnaden mellan att vara chef och att vara ledare
- Ledarskap kopplat till projekt med tonvikt på det personliga ledarskapet
- Gruppers sammansättning och utveckling över tiden
- Hur du skapar motivation och delaktighet
- Kommunikation
- Återkoppling
- Konflikthantering – så hanterar du konflikter!
- Förståelse för hur ett projektbaserat arbetssätt påverkar stress och prestationsnivåer

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 29 200 exkl. moms

6 dagar 

 • 29 oktober - 9 december 2020:29/10 - 09/12 2020:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 30 mars - 3 juni 2021:30/3 - 03/6 2021:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 27 oktober - 7 december 2021:27/10 - 07/12 2021:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar

 
Säkerhetsdatablad (SDB)
Stockholm: 25-27 november 2020

Säkerhetsdatabladet är den primära och ibland enda informationskällan för den som arbetar med kemikalier när det gäller riskbedömning, beslut om riskbegränsning, produktval eller andra typer av kemikaliekontroll. De åtgärder som ett företag vidtar inom ramen för kemikaliekontrollen är därför ofta helt beroende av att informationen i säkerhetsdatabladet är korrekt.Förutom att säkerhetsdatabladen är centrala i kemikaliekontrollen, utgör de också en del av företagets varumärke. Det är vår erfarenhet att väl genomarbetade säkerhetsdatablad som i allt väsentligt uppfyller bestämmelserna, ökar trovärdigheten hos såväl leverantören som hos användaren av kemiska produkter.Detta innebär konkret att både den som upprättar och den som granskar säkerhetsdatablad ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. Ett säkerhetsdatablad är ett komplicerat dokument som innehåller både hänvisning till flera lagstiftningsområden och till ett antal standarder, samt innehåller såväl tekniska som naturvetenskapliga data.Grunden för upprättande och granskning av säkerhetsdatablad är att produktens klassificering är korrekt. Detta regleras i dels i Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter(KIFS 2005:7) och dels i den nya CLP-förordningen (EG nr 1272/2008). Bestämmelserna gäller parallellt fram till 2015. Rena ämnen skall klassificeras och märkas enligt CLP sedan dec 2010 medan blandningar skall klassificeras och märkas enligt KIFS 2005:7. Blandningar får dock klassificeras och märkas enligt CLP före 2015. För klassificering och märkning har vi en särskild kurs (kurs nr 2487) som också rekommenderas som förkunskaper till denna kurs om säkerhetsdatablad.Grundläggande bestämmelser om säkerhetsdatablad regleras i Reach-förordningen (EG nr 1907/2006). Kraven på utformning av och innehåll i säkerhetsdatablad har emellertid skärpts avsevärt genom en ändring i Reach-förordningen från 2010 (EG nr 453/2010). Även kraven på den som upprättar ett säkerhetsdatablad betonas tydligare än tidigare. I vägledningen, från den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), till bestämmelserna om säkerhetsdatablad, lyfts krav på grundkompetens och vidareutbildning fram.Kursen ger dig grundläggande kompetens för att utfärda och granska säkerhetsdatablad.