Utbildningar

 

Datasökning - kemiska ämnen

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 8369

Över 100 000 ämnen används kommersiellt och endast 3 000 är klassificerade av EU. För alla ämnen som inte EU har klassificerat  måste leverantören söka fakta och värdera uppgifterna för att kunna beskriva arten och graden av ämnets farliga egenskaper. Krav på utredning finns i KIFS och skärps genom REACH.- Leverantören skall ha en dokumenterad utredningsöversikt för varje produkt. Kemikalieinspektionen har givit ut allmänna råd om hur utredningsöversikten kan utformas.- Användaren är skyldig att ha kunskap om de kemiska produkternas farliga egenskaper för att göra ett korrekt val av produkter och riskbedömning av hanteringen. De uppgifter som förekommer i säkerhetsdatabladen är inte alltid tillräckligt underlag för bedömning av riskerna. Detta har prövats av Högsta Domstolen.

Syfte

Du lär dig att hitta och värdera data om kemiska ämnen för att kunna klassificera och riskvärdera kemiska produkter som innehåller icke EU-klassade ämnen. Du lär dig bedöma uppgifternas relevans och kvalitet i övrigt så att en korrekt klassificering och riskbedömning kan göras.

Detta lär dig bedöma uppgifternas relevans och kvalitet i övrigt så att en korrekt klassificering och riskbedömning kan göras.

Innehåll

- Hälso- och miljödata. Krav på olika aktörer.
- Genomgång av: Problemställning - strategi - sökning - utvärdering.
- Testresultat. Vilka tester är relevanta för ändamålet.
- Hälso- och miljöutredning. Utredningsöversikt.
- Riskanalys. Korta sökuppgifter.
- Sökstrategier. Fakta- och referensdatabaser. Övning.
- Datakällor - typer, tillgänglighet och tillförlitlighet.
- Problembaserade övningar med sökning i kostnadsfria databaser på internet. Diskussion och genomgång.
- Relevans och hållbarhet samt brist på data.

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser

 
Säkerhetsdatablad (SDB)
Göteborg: 26-29 november 2018

Säkerhetsdatabladet är den primära och ibland enda informationskällan för den som arbetar med kemikalier när det gäller riskbedömning, beslut om riskbegränsning, produktval eller andra typer av kemikaliekontroll. De åtgärder som ett företag vidtar inom ramen för kemikaliekontrollen är därför ofta helt beroende av att informationen i säkerhetsdatabladet är korrekt.Förutom att säkerhetsdatabladen är centrala i kemikaliekontrollen, utgör de också en del av företagets varumärke. Det är vår erfarenhet att väl genomarbetade säkerhetsdatablad som i allt väsentligt uppfyller bestämmelserna, ökar trovärdigheten hos såväl leverantören som hos användaren av kemiska produkter.Detta innebär konkret att både den som upprättar och den som granskar säkerhetsdatablad ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. Ett säkerhetsdatablad är ett komplicerat dokument som innehåller både hänvisning till flera lagstiftningsområden och till ett antal standarder, samt innehåller såväl tekniska som naturvetenskapliga data.Grunden för upprättande och granskning av säkerhetsdatablad är att produktens klassificering är korrekt. Detta regleras i dels i Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter(KIFS 2005:7) och dels i den nya CLP-förordningen (EG nr 1272/2008). Bestämmelserna gäller parallellt fram till 2015. Rena ämnen skall klassificeras och märkas enligt CLP sedan dec 2010 medan blandningar skall klassificeras och märkas enligt KIFS 2005:7. Blandningar får dock klassificeras och märkas enligt CLP före 2015. För klassificering och märkning har vi en särskild kurs (kurs nr 2487) som också rekommenderas som förkunskaper till denna kurs om säkerhetsdatablad.Grundläggande bestämmelser om säkerhetsdatablad regleras i Reach-förordningen (EG nr 1907/2006). Kraven på utformning av och innehåll i säkerhetsdatablad har emellertid skärpts avsevärt genom en ändring i Reach-förordningen från 2010 (EG nr 453/2010). Även kraven på den som upprättar ett säkerhetsdatablad betonas tydligare än tidigare. I vägledningen, från den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), till bestämmelserna om säkerhetsdatablad, lyfts krav på grundkompetens och vidareutbildning fram.Kursen ger dig grundläggande kompetens för att utfärda och granska säkerhetsdatablad.

 
Klassificering och märkning av kemiska produkter
Göteborg: 22 november 2018

CLP-förordningen (Classification Labelling and Packaging) som trädde i kraft 2009 är Europas tillämpning av FN:s modellregelverk för ett globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS).CLP-förordningen(EG nr 1272/2008), gäller parallellt med de tidigare substans- och preparatdirektiven som införlivats genom Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7). Från 2010 tillämpas CLP för ämnen och från 2015 ska även för beredningar/blandningar vara klassificerade och mäska enligt CLP. Du måste dock kunna klassificera ingående ämnen i blandningar enligt CLP redan nu eftersom de skall anges i avsnitt 3 i säkerhetsdatabladen.Det är hög tid att lära sig tillämpning av CLP och förstå olikheterna mellan de två regelverken. Vi ser redan idag företag som lämnar all information enligt CLP. CLP är framtiden och det medför flera förändringar. Den mest uppenbara förändringen är att de orangefärgade farosymbolerna ersätts med helt nya symboler (se nedan). Även andra viktiga förändringar införs med CLP. Det gäller t ex nya och ändrade kriterier för när ämnen och blandningar skall klassificeras som farliga samt ändrade testmetoder. Även metodiken för att beräkna klassificering av blandningar utifrån ingående ämnesklassificering ändras.Risk- och skyddsfraser påverkas också av CLP-förordningen. Nya faroangivelser och skyddsangivelser skall tillämpas. Klassificeringslistan (KIFS 2005:5) har ersatts med CLP-förordningens bilaga VI. CLP medför alltså omfattande förändringar som är svåra att tillämpa utan utbildning.CLP-förordningen är omfattande med flera hänvisningar och vidarehänvisningar. Texten väcker frågor om tolkning och tillämpning. Kursen ger översikten, tolkningarna och den ändamålsenliga tillämpningen.Vår utbildning ger dig kunskap om hur klassificering och märkning ska utföras enligt CLP och alternativa möjligheter för blandningar genom KIFS 2007:5 fram till 2015.