Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Byggarbetsmiljösamordnare - översiktskurs

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 8389

Byggarbetsmiljösamordnare för projektering (BAS-P) och utförande (BAS-U) av bygg- och anläggningsarbeten är lagstadgade funktioner och det är byggherren som i grunden ansvarar för detta.

Bakgrunden till bestämmelserna om byggarbetssamordnarna finns i EU:s byggplatsdirektiv och reglerna är införlivade i vår Arbetsmiljölag och i föreskrifter om bygg- och anläggningsarbete från Arbetsmiljöverket. Sköts inte BAS-verksamheten enligt bestämmelserna riskeras sanktionsavgifter. Om det händer en olycka kan arbetsmiljöbrott prövas i domstol. Ansvariga personer kan riskera ett fängelsestraff och inblandade bolag kan också straffas med företagsbot.

De som utses till Byggarbetsmiljösamordnare ska vara lämpliga för uppgiften. Byggarbetsmiljösamordnarna har rättigheter och skyldigheter att agera för en säker och ändamålsenlig arbetsmiljö som uppfyller alla de krav som ställs från olika myndigheter och andra krav som avtalats. Utbildningen ger en översikt och lämpar sig för alla som ska utse, lämna uppgift till eller på annat sätt ska förhålla sig till Byggarbetsmiljösamordnarna. Kursen är inte tänkt för personer som ska verka som BAS.

Deltagare

Byggherrar, projektledare och funktioner som ska förhålla sig till Byggarbetsmiljösamordnare.

Beställare finns i fastighetsbranschen men också inom transportsektorn för t ex
vägar och broar. Beställare finns även inom samhällsbyggnad, kraftanläggningar, bassänger, sjukvård, kyrkogårdar, parker. Bygg- och anläggningsarbete förekommer i de flesta sektorer i näringslivet.

Entreprenörsföretag som ska förhålla sig till Byggarbetsmiljösamordnaren
i sina entreprenader. Projektledare och arbetsledare för Grund, Stomme, VVS, El, Plåt, Glas, Måleri…,

Samordningsansvariga vid fasta driftsställen.

Byggledare, projektörer och konsulter som vill ha en orientering om regelverket och rollerna
kring byggarbetsmiljösamordnaren.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

 • Få överblick kring olika ansvar rörande arbetsmiljön och de särskilda ansvaren som gäller för vid bygg- och anläggningsarbete i olika sammanhang.
 • Få kunskap om hur avtal klargör ansvar för arbetsuppgifter.
 • Få kunskap om kraven för olika roller kring Byggarbetsmiljösamordnaren såväl vid planering och projektering ( BAS-P) samt vid utförande av entreprenader (BAS-U).
 • Förstå hur ansvar kan prövas i domstol vid olyckor eller brister i arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

 • Kort bakgrund till Byggarbetsmiljösamordnare genom EU:s byggplatsdirektiv.
 • Arbetsmiljölagstiftningen struktur. Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter.
 • Överblick Arbetsmiljöansvar och ansvarsfrågor för Byggherren.
 • Byggherrens ansvar i hela byggprocessen.
 • Bygg o anläggningsarbeten på fasta driftställen med annan näringsverksamhet.
 • BAS-P o BAS-U. Ansvar och arbetsuppgifter.
 • Avtal som klargör arbetsuppgifter och ansvar för arbetsmiljön i bygg- o anläggningsprojekt. Exempel på texter i administrativa föreskrifter och kontrakt.
 • Tillsyn från Arbetsmiljöverket.
 • Sanktionsavgifter vid brister i bygg- och anläggningsarbete.
 • Olyckor. Prövning av arbetsmiljöbrott.
 • Exempel på domslut.
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK -1 exkl. moms

1 dagar 

  Av- och ombokningsregler

  För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

  Kan vi hjälpa dig?

  Relaterade utbildningar

   
  Strålskydd - Lasersäkerhet
  Borås: 8-9 oktober 2020

  Laser används idag inom många olika områden - inom mekanisk bearbetning/svetsning, kirurgi, kommunikation, analys, byggnadsverksamhet, vid högskolor/universitet, industrilaboratorier och i samband med mätning. Nya användningsområden tillkommer hela tiden och tekniken är i stark utveckling.Genom hög strålningstäthet kan lasern skada biologisk vävnad i såväl ögon som i hud.Kunskap om vilken laserklass som gäller ger instruktioner om hur man ska skydda ögon och hud. Laserstrålning kan orsaka antändning/brand vid höga effekter. Att arbeta med laser på ett säkert sätt kräver därför kunskap om laserstrålningens speciella egenskaper och risker.Både Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver dokumenterad kompetens för en säker hantering. Myndighetskraven utvecklas allt eftersom de internationella kunskaperna ökar om skadeverkningar vid långvarig användning av laser.Lasern har hög strålningstäthet. Laserstrålningen finns inom hela området för optisk strålning från ultraviolett till infrarött. Lasrarna klassificeras enligt gällande världsstandarder i 8 riskklasser med klass 1 som ofarlig och klass 4 som mycket farlig. Denna klassificering möjliggör en förenklad riskbedömning vid arbete med laser.I denna utbildning lär du dig att tolka standarder och föreskrifter så att du förstår klassningens innebörd, krav på användning av skydd samt val av skydd.Du får också kunskap om skadliga effekter och hur exponeringen beräknas med hänsyn till aktuella gränsvärden. I kursens laborationer lär du dig mättekniken som ligger till grund för klassning av laser samt kontroll och fältmätningar.Du får även utföra mätningar av laserns olika egenskaper som våglängd, effekt/energi, pulsfrekvens, pulslängd samt, utgående från dessa parametrar, beräkna maximal tillåten exponering (MTE).