Utbildningar

 

BAS P och U, Byggarbetsmiljösamordnare - Grundkurs

Pris: 10 200 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfällen:
Göteborg   20-21 september 2018

Kursnr: 8353

Se alla tillfällen

Den 1 januari 2009 började ändringar att gälla i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, nya AFS 1999:3 (2008:16).De nya reglerna handlar om planering och samordning under hela byggprocessen, från planering och projektering till utförande av byggnadsarbetet.Byggarbetsmijösamordnaren behöver, förutom relevant kompetens och erfarenhet från byggnads- och anläggningsarbete, vara väl insatt i lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö. Dessutom måste hen genomgå utbildning i nya BAS.Teknologisk Institut är anslutet till ID06.

Deltagare

- Blivande BAS-P och BAS-U
- Projektörer, konsulter, byggledare m fl
- Platschefer och arbetsledare
- Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare
- Alla som skall lämna underlag till BAS
- Kursen berör även alla som skall lämna uppgifter till BAS enligt föreskrifter och ingångna avtal mellan byggherre, entreprenör och underentreprenör
- Övriga aktörer i byggprocessen, t ex beställare

Förkunskaper

Erfarenhet från projektering alternativt från arbetsledning på byggarbetsplats.

Syfte

- Kunskap om de nya reglerna
- Bättre förmåga att skriva tydliga avtal om BAS och underlag till BAS
- Praktiska arbetssätt för BAS-P och BAS-U
- Ökad förmåga att organisera upp arbetet
- Mer kunskap om olika föreskrifter inom området
- Ökad kunskap om tidiga riskbedömningar och riskbedömningar i utförandeskedet
- Större förmåga att bereda arbetsmoment

Innehåll

Nya regler - Byggherreansvar
- Motiv till nya regler. Genomgång av nya regler i AML och AFS. Ansvar för olika aktörer

Avtalsskrivning
- Tips vid avtalsskrivning
- Beställare och utförare
- Nya texter kopplade till AMA AF
- Koppling till entreprenadformer

BAS-P i praktiken
- Uppgifter och arbetssätt för bruksskedet och utförandeskedet.
Erfarenheter och tips
- Checklista för projektering, ansvar. Exempel
- Checklista för att planera slutdokumentation
- Arbetsmiljöplanens tillkomst och anpassning
- Åtgärder mot särskilda risker i tidiga skeden

Övningsexempel del 1
-Tillämpningsuppgifter, BAS-P i praktiken
- Rivning, ombyggnad eller anläggningsarbete , alternativt kan eget uppdrag väljas
- Arbetsmiljöplanen
- Redovisning och diskussion

Föreskrifter inom området
- Orientering/genomgång om väsentliga föreskrifter som ofta styr bygg-, installations- och anläggningsprojekt. En omfattande referenspärm ingår!

BAS-U i praktiken
- Uppgifter och arbetssätt.
- Att organisera arbetsområdet och skyddsarbetet
- Att samordna tidplan och aktiviteter
- Att säkerställa beredningar
- Att säkerställa att en arbetsmiljöplan anpassas och följs
- Att kontrollera entreprenörer

Skriftligt prov och utbildningsbevis
Efter avslutad kurs med godkänt provresultat, utfärdas personligt utbildningsbevis.

Kursdokumentation
I kursen ingår en omfattande kurspärm med föreläsningsdokumentation, exempel och mallar. Vidare ingår en referenspärm med sammanställning av aktuella regler som ofta styr byggnads-, installations- och anläggningsprojekt.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 200 Exkl. moms

2 dagar 

 • 11-12 juni 2018:11/6 - 12/6 2018:

   Stockholm

  Fullbokad
 • 20-21 september 2018:20/9 - 21/9 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 11-12 oktober 2018:11/10 - 12/10 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 22-23 oktober 2018:22/10 - 23/10 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 13-14 december 2018:13/12 - 14/12 2018:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser

 
Strålskydd - Lasersäkerhet
Borås: 11 oktober 2018

Laser används idag inom många olika områden - inom mekanisk bearbetning/svetsning, kirurgi, kommunikation, analys, byggnadsverksamhet, vid högskolor/universitet, industrilaboratorier och i samband med mätning. Nya användningsområden tillkommer hela tiden och tekniken är i stark utveckling.Genom hög strålningstäthet kan lasern skada biologisk vävnad i såväl ögon som i hud.Kunskap om vilken laserklass som gäller ger instruktioner om hur man ska skydda ögon och hud. Laserstrålning kan orsaka antändning/brand vid höga effekter. Att arbeta med laser på ett säkert sätt kräver därför kunskap om laserstrålningens speciella egenskaper och risker. Både Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver dokumenterad kompetens för en säker hantering. Myndighetskraven utvecklas allt eftersom de internationella kunskaperna ökar om skadeverkningar vid långvarig användning av laser.Lasern har hög strålningstäthet. Laserstrålningen finns inom hela området för optisk strålning från ultraviolett till infrarött. Lasrarna klassificeras enligt gällande världsstandarder i 7 riskklasser med klass 1 som ofarlig och klass 4 som mycket farlig. Denna klassificering möjliggör en förenklad riskbedömning vid arbete med laser.I denna utbildning lär du dig att tolka standarder och föreskrifter så att du förstår klassningens innebörd, krav på användning av skydd samt val av skydd. Du får också kunskap om skadliga effekter och hur exponeringen beräknas med hänsyn till aktuella gränsvärden. I kursens laborationer lär du dig mättekniken som ligger till grund för klassning av laser samt kontroll och fältmätningar. Du får även utföra mätningar av laserns olika egenskaper som våglängd, effekt/energi, pulsfrekvens, pulslängd samt, utgående från dessa parametrar, beräkna maximal tillåten exponering (MTE).