Artikel för specialpedagogerna Gudrun - Möt Gudrun Löwendahl Björkman

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Möt Gudrun Löwendahl Björkman

Talare på specialpedagogikdagarna 2019

Här finns vi

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen
Välj sida

 

Gudrun Löwendahl Björkman leder utbildningsinsatser för att utveckla elevhälsoarbetet, skapa tillgängliga och inkluderande lärmiljöer,
samt kring hur vi kan arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd.
Hon är bl.a. författare till ”Hälsofrämjande skolutveckling – Skolhälsoplan, elevhälsa och gruppåtgärdsprogram”.

 

  • Vilka ser du som de största utmaningarna när det kommer till att öka det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet?


Skolan har under lång tid varit präglad av ett bristperspektiv på elever, vilket under de senaste 10-15 åren även har ”smittat av sig” till ett bristperspektiv på skolans personal och ledning. Såväl elever och personal som skolledare upplever ofta känslor av otillräcklighet och stress. Skolpersonal vittnar om att det kan kännas som att tid och resurser inte räcker till för mer än det som är mest akut och nödvändigt. Då är det svårt att stanna upp och zooma ut för att få ett salutogent helikopterperspektiv på skol- och gruppnivå. Då är det även en utmaning att ta ett långsiktigt och systematiskt helhetsgrepp. Hjärnans vanemönster sätter också käppar i hjulen för oss dvs det krävs mycket mer energi av hjärnan, när vi försöker att förändra vårt tankesätt än när vi behåller det gamla invanda.

Det är också en utmaning för huvudmännen att under en längre tidsperiod prioritera detta arbete, samt att ge det stöd och de förutsättningar som behövs till skolorna. Det är svårt att hålla i och hålla ut, att acceptera att förändring tar tid.
För att lyckas kan huvudmännen behöva stöd och resurser från sina politiska nämnder. De politiska nämnderna kan i sin tur behöva fortbildning och förståelse för hur viktigt det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är för såväl elever som personal och skolledning.
 

  • Vad och hur kan vi göra på skolan för att gå från ett åtgärdande perspektiv till ett ökat frisk- och resursperspektiv?


Eftersom skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet så bör vi först ta del av betydelsefulla faktorer som leder till god måluppfyllelse. För att underlätta har jag gjort en sammanfattning av framgångsfaktorer och metoder som forskning och våra skolmyndigheter lyfter fram. Dessa återges i mitt häfte ”Hälsofrämjande skolutveckling – skolhälsoplan, elevhälsa och gruppåtgärdsprogram”. Där beskriver jag också hur vi kan göra en skolhälsoplan – ett slags hälsofrämjande åtgärdsprogram för hela skolan, som utgår från en salutogen kartläggning och analys. Det är viktigt att även lärarna och andra elevstödjande funktioner på skolan får vara reellt delaktiga och komma med i den hälsofrämjande processen tidigt dvs inte enbart elevhälsoteamet. Det är en förutsättning för att en samsyn ska kunna utvecklas på skolan. Vi behöver förstås också arbeta med de utmaningar som jag nämnde i förra frågan.
 

  • Vad har du för erfarenheter inom området?


Jag har haft ett antal uppdrag kring att stödja skolors och kommuners hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete under de senaste fem åren. Det har varit allt från föreläsningar och workshops under enstaka dagar till processinriktat arbete och/eller handledning över en längre tid till elevhälsoteam. Jag har också lett utbildningsdagar där all personal har deltagit och där de har kartlagt och analyserat styrkor och resurser samt vad som fungerar bra på skolan innan de börjar fundera över utvecklingsbehov och långsiktiga mål. Det salutogena fokuset ger kraft och energi. Det finns oftast så mycket som redan fungerar bra på skolorna, som vi lätt glömmer när vårt fokus hamnar på brister och risker. Det hälsofrämjande perspektivet och arbetet är så viktigt för både lärande och hälsa, för alla människor och för hela samhället. Det får mig att sluka litteratur inom fältet.
 

  • Vad kommer din workshop att handla om och vilka kunskaper kommer deltagarna att få med sig?


Jag kommer att ge exempel på hur vi kan gå från åtgärdande brist- och riskperspektiv på individnivå till frisk- och resursperspektiv på skol-, grupp och individnivå. Framgångsfaktorer och konkreta metoder som leder till ökad hälsa och måluppfyllelse presenteras. Jag kommer att varva kortare föreläsningar med diskussioner och gruppövningar, där deltagarna får verktyg som kan användas när de kommer tillbaka till skolan De kommer bl.a. att få reflektera över hur de kan arbeta med en Skolhälsoplan – hur de kan få med sig hela personalgruppen i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet?

Gudrun talarbild 17/12 2018 ny