Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 8328

Arbetsmiljön är viktig och arbetsgivarens ansvar är omfattande, krävande och tydligt uttalad.Det finns en möjlighet att med hjälp av bättre kunskaper om arbetsmiljöfrågorna, gå från en känsla av otillräcklighet och dåligt samvete till ökad lönsamhet.Framgångsrika företag har ett gott arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet drivs av arbetsgivaren genom sina chefer i samverkan med arbetstagarnas företrädare. Arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt som balanseras av en omsorgsplikt genom arbetsmiljölagstiftningen.Det finns många intressenter kring företagets arbetsmiljöförhållanden, men främst är det en intern angelägenhet för att långsiktigt utveckla företaget i konkurrens med andra.Utbildningen kan anpassas till olika verksamheter och olika chefsnivåer. I denna kurs kopplar vi arbetsmiljöarbetet till affärsverksamheten. Du lär dig strukturen och får förståelse för ansvarsfrågorna och kunskap om konsekvenser för arbetsgivaren, medarbetarna och inte minst dig själv för olika handlingsalternativ.Bli en värdefull tillgång för din arbetsgivare och bättre chef, ledare eller koordinator.

Deltagare

Utbildningen är mycket värdefull för alla chefer och ledare samt för arbetsmiljösamordnare, medarbetare inom personalfunktion och arbetsmiljörevisorer.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Ge chefer, ledare och koordinatorer en säkerhet i sitt agerande inom arbetsmiljöområdet.

Att förmedla en övergripande information om regelverket, visa på hot men framförallt möjligheter, samt att tipsa om hur man hittar och tolkar de regler som berör den egna verksamheten.

Innehåll

Affärsmässiga aspekter

Dag 1

 • Inledning/översikt och deltagarpresentation
 • Påverkar arbetsmiljön affären?
 • Arbetsmiljöregelverkets uppbyggnad
 • Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
 • Ansvarsfrågor; Arbetsgivaransvar, byggherreansvar, samordningsansvar, rådandeansvar, inhyrningsansvar, leverantörsansvar
 • Skyddsombudens roll och rättigheter
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Delegering av arbetsuppgifter och straffansvar
 • Arbetsmiljöverkets tillsyn och sanktionsavgifter
 • Beslut om föreläggande eller förbud, viten.
 • Arbetsmiljöbrott. Vållande brott. Åtal och straffvärde. Företagsbot.

Dag 2

 • Hälsofrämjande ledarskap.
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Arbetsanpassning och rehabilitering.
 • Hantering av sjukfall.
 • Droger och missbruk.
 • Krisberedskap och praktisk krishantering.
 • Diskussion och avslutning
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar

 
Säkerhetsdatablad (SDB)
Stockholm: 24-26 november 2021

Säkerhetsdatabladet är den primära och ibland enda informationskällan för den som arbetar med kemikalier när det gäller riskbedömning, beslut om riskbegränsning, produktval eller andra typer av kemikaliekontroll. De åtgärder som ett företag vidtar inom ramen för kemikaliekontrollen är därför ofta helt beroende av att informationen i säkerhetsdatabladet är korrekt.Förutom att säkerhetsdatabladen är centrala i kemikaliekontrollen, utgör de också en del av företagets varumärke. Det är vår erfarenhet att väl genomarbetade säkerhetsdatablad som i allt väsentligt uppfyller bestämmelserna, ökar trovärdigheten hos såväl leverantören som hos användaren av kemiska produkter.Detta innebär konkret att både den som upprättar och den som granskar säkerhetsdatablad ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. Ett säkerhetsdatablad är ett komplicerat dokument som innehåller både hänvisning till flera lagstiftningsområden och till ett antal standarder, samt innehåller såväl tekniska som naturvetenskapliga data.Grunden för upprättande och granskning av säkerhetsdatablad är att produktens klassificering är korrekt. Detta regleras i dels i Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter(KIFS 2005:7) och dels i den nya CLP-förordningen (EG nr 1272/2008). Bestämmelserna gäller parallellt fram till 2015. Rena ämnen skall klassificeras och märkas enligt CLP sedan dec 2010 medan blandningar skall klassificeras och märkas enligt KIFS 2005:7. Blandningar får dock klassificeras och märkas enligt CLP före 2015. För klassificering och märkning har vi en särskild kurs (kurs nr 2487) som också rekommenderas som förkunskaper till denna kurs om säkerhetsdatablad.Grundläggande bestämmelser om säkerhetsdatablad regleras i Reach-förordningen (EG nr 1907/2006). Kraven på utformning av och innehåll i säkerhetsdatablad har emellertid skärpts avsevärt genom en ändring i Reach-förordningen från 2010 (EG nr 453/2010). Även kraven på den som upprättar ett säkerhetsdatablad betonas tydligare än tidigare. I vägledningen, från den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), till bestämmelserna om säkerhetsdatablad, lyfts krav på grundkompetens och vidareutbildning fram.Kursen ger dig grundläggande kompetens för att utfärda och granska säkerhetsdatablad.