Allmänna Villkor - Företagsanpassad utbildning

Allmänna Villkor - Företagsanpassad utbildning

1      GILTIGHET

1.1   Teknologisk Instituts AB Sverige (nedan kallat Teknologisk Institut) Allmänna Bestämmelser tillämpas om inte annat angivits i avtalet, i bilagor till avtalet eller i annan särskild skriftlig överenskommelse mellan Kunden och Teknologisk Institut.

1.2   Avtal skall med för Teknologisk Institut bindandeverkan anses ingånget genom:
-  bekräftelse av Kundens order
-  underskrift av kontrakt
-  att Teknologisk Institut erhåller en ren accept efter att ha lämnat bindande offert.

1.3   Dessa Allmänna Bestämmelser gäller så länge någon del av avtalet mellan parterna fortfarande gäller.

1.4   Beställning av uppdrag är bindande. Mindre uppdrag, omfattande totalt arvode om högst ett basbelopp enligt lagen om allmän försäkring, kan dock avbeställas. Avbeställning av sådant uppdrag får ske senast fyra veckor före uppdragets början, varvid avbeställningsavgift, om inte annat angivits i avtalet, utgår med 20% av det sammanlagda priset. Avbeställning skall göras skriftligt.

2     UPPDRAGETS OMFATTNING OCH  GENOMFÖRANDE

2.1   Uppdragets omfattning och genomförande bestäms av avtalshandlingarna. Muntliga överenskommelser gäller ej om de inte skriftligen bekräftats av parterna.

2.2  Teknologisk Institut ansvarar för att uppdraget genomförs professionellt och enligt god yrkessed.

2.3  Kunden skall förse Teknologisk Institut med information och instruktioner som behövs för att uppdraget skall kunna utföras på avsett sätt.

2.4  Kunden ansvarar för att kursdeltagare har angivna förkunskaper och kompetens för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om så ej är fallet, har Teknologisk Institut rätt att efter samråd med Kunden utöka utbildningen eller skilja sådan kursdeltagare från pågående utbildning eller, om utbildningen i sin helhet äventyras eller framstår som riskfylld helt avbryta utbildningen utan kreditering av pris eller skyldighet att utge annan ersättning till Kunden.

2.5  Vid kursdeltagarens frånvaro har Kunden rätt att ersätta denne med annan deltagare som har samma förkunskaper och kompetens. Görs inte detta, erhålls ingen kreditering av pris såvida inte giltig avbeställning skett.

2.6  Teknologisk Institut har rätt att efter eget bestämmande välja personer att engageras för uppdraget. Om någon person som namngivits i avtalet slutar sin anställning, sjukskrivs under längre tid, inkallas, begär föräldraledighet eller är frånvarande av liknande skäl, har Teknologisk Institut rätt att ersätta denna med annan. Teknologisk Institut har även rätt att anlita underkonsult för att genomföra utbildningen eller del därav. I dessa fall ansvarar Teknologisk Institut gentemot Kunden som om uppdraget utförts av Teknologisk Instituts egen personal.

2.7  Uppdrag utförs på avtalad tid. Förskjutning i tidplanen förutsätter särskild överenskommelse. Måste tidplanen frångås och beror detta på Kunden, eller någon för vilken Kunden svarar, har Teknologisk Institut rätt till ersättning för merkostnader. Detsamma gäller om Kunden begär avbrott i eller forcering av uppdrag.

2.8  Om Teknologisk Instituts tjänster levereras via Internet eller via annan distanslösning, gäller följande: Teknologisk Institut ansvarar inte utan särskilt åtagande för programvara, datorer eller annan utrustning för Kundens mottagande av tjänsten. Teknologisk Institut ansvarar inte för Internets eller annan överförings prestanda eller funktionalitet.

3     PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

3.1  Om inte annat framgår av avtalet är priset fast och omfattar all ersättning till Teknologisk Institut för uppdraget enligt avtalet.

3.2  Vid utökning eller ändring av utbildningen, eller andra delar av uppdraget, som beställts eller godkänts av Kunden eller som beror på omständigheter som nämns i 2.4 ovan, eller beror på att Kunden lämnat felaktiga upplysningar eller ändrat förutsättningarna för utbildningens genomförande, eller i händelse av myndighets föreskrift, nya ändrade lagbestämmelser o dyl, har Teknologisk Institut rätt att, utöver fast pris, debitera skälig ersättning för den kostnad som då uppkommer.

3.3  Betalning av överenskommet pris jämte eventuella tillägg betalas av Kunden mot faktura inom 20 dagar från fakturadatum om inte annat framgår av avtalet.

3.4  Om betalning inte görs i rätt tid har Teknologisk Institut rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen med f n diskonto + 8 procentenheter på utestående belopp.

3.5  Kunden skall förutom avtalat pris, betala eventuellt utgående skatter och andra lagstadgade avgifter.

4     SEKRETESS

4.1  Teknologisk Institut förbinder sig att iaktta sekretess vad gäller Kundens företagshemligheter och inre angelägenheter samt kursdeltagarens personliga förhållanden.

5     ANSVAR FÖR SAKSKADA M M

5.1  Om uppdraget sker i Kundens lokaler eller inom dennes område svarar Kunden för att arbetsmiljön uppfyller kraven enligt arbetsmiljölagen och arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Teknologisk Institut har motsvarande skyldigheter om uppdraget genomförs i Teknologisk Instituts lokaler eller inom dess område.

5.2  Teknologosik Institut ansvarar för att nödvändiga säkerhetsinstruktioner ges till kursdeltagarna och att dessa informeras om riskerna med arbetet.

5.3  Teknologisk Institut ansvarar för sakskada orsakad av arbete utfört av kursdeltagare i den mån det kan påvisas att sådan sakskada uppstått till följd av uppenbart felaktig eller underlåten instruktion från Teknologisk Instituts utbildare i samband med utbildning enligt avtalet.

5.4  För personskada gäller skadeståndslagens regler.

5.5  Kundens rätt till skadestånd eller annan ersättning p g a sakskada eller personskada är förverkad, om inte anspråk på ersättning framställts skriftligen utan dröjsmål och senast inom 3 månader från det att skadeståndsgrunden upptäcktes eller bort upptäckas.

6     FÖRSÄKRINGAR

6.1  Kunden ansvarar för att kursdeltagaren under hela utbildningstiden omfattas av arbetsskadeförsäkring samt försäkring för sådana skador som inte Teknologisk Institut svarar för.

7     REKLAMATION OCH ANSVAR FÖR FEL

7.1  Reklamation skall ske snarast, dock aldrig senare än 30 dagar från det att felet upptäcktes eller bort upptäckas. Reklamation skall ske skriftligt med angivande av felet. Om inte detta sker, förlorar Kunden sin rätt att framställa anspråk mot  Teknologisk Institut p g a felet.

7.2  Vid reklamation skall Teknologisk Institut, om så är möjligt, inom skälig tid vidtaga åtgärder så att felet avhjälps. Om så kan ske, skall kundens synpunkter inhämtas innan åtgärd vidtas. Om felet avhjälps, skall inget krav på återbetalning, prisreduktion, skadestånd eller annat krav kunna riktas mot Teknologisk Insitut. Om felet inte avhjälps inom skälig tid har kunden rätt till prisavdrag som motsvarar felet.

7.3  Teknologisk Instituts ansvar för fel är begränsat till vad som ovan sagts, såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Teknologisk Instituts med anledning av fel. Ansvaret omfattar sålunda inte indirekt skada som t ex utebliven vinst, produktionsbortfall, tredjemans skador, följdskador eller annan allmän förmögenhetsskada. Teknologisk Instituts totala skadeståndsskyldighet begränsas och kan i intet fall uppgå till mer än 100 basbelopp.

8     HÄVNING

8.1  Vid väsentligt avtalsbrott från Teknologisk Instituts sida kan hävning ske. Först skall dock reklamation enligt punkt 7.1 ha skett och Teknologisk Institut fått skälig tid att korrigera avtalsbrottet. Hävningsförklaring skall ske i rekommenderat brev med angivande av vad i det väsentliga avtalsbrottet består.

8.2  Teknologisk Institut kan säga upp avtalet med omedelbar verkan om:
-  inte oväsentlig förändring av äganderättsförhållandena sker avseende Kunden eller dennes rörelse
-  kunden är på obestånd, inställt sina betalningar, blivit föremål för företagskonstruktion, inlett ackordsförhandlingar eller trätt i likvidation
-  kunden bryter mot detta avtal och avtalsbrottet är väsentligt.

Vid sådan hävning har Teknologisk Institut rätt att återta, såväl allt material som överlämnats till kunden i form av pärmar, böcker, disketter, CD-skivor, ljudband, film, videokassetter m m som allt material kunden framställt utifrån diskett eller annan förlaga överlämnad av Teknologisk Institut. Detta gäller dock inte kursdeltagardokumentation för genomförd och betald utbildning.

9     IMMATERIALRÄTT

9.1  Samtliga immaterialrättsliga rättigheter som omfattas av avtalet tillhör Teknologisk Institut om inte annat särskilt skriftligen avtalats mellan parterna. Kunden är medveten om att intrång kan medföra rättsliga påföljder.

10    TVISTELÖSNING

10.1  Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljedomare som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

11     BEFRIELSEGRUNDER

11.1  Om fullgörandet av något av parternas åtaganden enligt avtalet förhindras eller försvåras av omständigheter som parterna ej kunnat råda över såsom arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning, krig, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, upprop och upplopp, inskränkningar i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi samt fel eller försening i leveranser från underleverantör p g a omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför tidsförskjutning och befrielse från påföljd. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än sex månader p g a ovan angiven omständighet, äger vardera parten utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.