Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Teknisk produktion

Här hittar du utbildningarna som ger dig de kunskaper du behöver för att göra din produktion effektivare och utveckla och effektivisera processer.

Du hittar kurser och utbildningar inom Produktionsteknik som ger dig både grundläggande kunskaper och fördjupad förståelse om du väljer fortsättningskursen.
Här finns också Material- och produktionsstyrning, MPS.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK9 700 kr

Produktionsteknik - grundkurs

Kursnr 2338
2 dagar
Nästa innehav 23/10 2017
 • Göteborg
  23 till 24 oktober 201723/10 - 24/10 2017
 • Göteborg
  13 till 14 september 201813/9 - 14/9 2018
 • Göteborg
  23 till 24 oktober 201823/10 - 24/10 2018
Det här är en grundläggande kurs i produktionsteknisk utveckling. Den är även ett insteg till ett flertal andra kursmoduler i syfte att utveckla och förstärka den organisation du tillhör.

Det finns en stor potential att ytterligare utveckla och effektivisera svensk tillverkningsindustri. En viktig förutsättning för detta är fler anställda med hög teknisk kompetens. Kursen behandlar ett antal grundläggande avsnitt inom det produktionstekniska området, men beskriver även det ekonomiska fundament som ett företags verksamhet vilar på.

För att tillverkningsföretagen ska vara konkurrenskraftiga och möta kundernas allt högre krav, behövs en flexibel produktion med mindre orderstorlekar, kortare ledtider, snabbare leveranser och en anpassning till kortare produktlivscykler. Det är därför ytterst viktigt att alla medarbetare förstår sin egen roll och hur detta påverkar helheten. Flödet i en fabrik styrs av hastigheten i fabrikens flaskhals och varje "MER-minut" är en 100-procentig intäkt.

Kursinnehållet utgörs av moderna och praktiskt tillämpbara övningar i den egna verksamheten – men ger även förutsättningar för att tillgodogöra sig andra kursmoduler inom kvalité, logistik, underhåll, SMED, ritningsläsning – beredning, styrteknisk grundkurs m.fl.
I utbildningen ingår också praktiska moment med hjälp av ett produktionsspel.

SEK9 700 kr

Ritningsläsning - Industri

Kursnr 2343
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Stockholm
  8 till 9 maj 201808/5 - 09/5 2018
 • Göteborg
  4 till 5 oktober 201804/10 - 05/10 2018
I utbildningen Ritningsläsning - Industri lär du dig att tolka och förstå hur en ritning är uppbyggd och vilken information du kan förvänta dig att hitta. Du lär dig att själv skapa enkla ritningar enligt de standarder som gäller och förstå konsekvenserna om dessa standarder inte följs. I utbildningen tas även produktionsekonomiska villkor upp - som ritningen är en viktig del av - och du lär dig hur bl.a. måttsättning och toleranser påverkar det hela.

Utbildningen är en plattform för fortsatta kursmoduler i ämnet där det finns möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom måttoleranser, ISO-toleranser, ytjämnhet, form- och lägestoleranser, svetssymboler m.m.

Då de grundläggande ritningsreglerna är de samma i de flesta branscher kan utbildningen vara en plattform för fortsatta kurser inom andra branschers ritningsutförande.

SEK9 900 kr

APQP & PPAP Metodik för produktframtagning

Kursnr 8142
2 dagar
Nästa innehav 21/11 2017
 • Göteborg
  21 till 22 november 201721/11 - 22/11 2017
 • Stockholm
  10 till 11 maj 201810/5 - 11/5 2018
 • Göteborg
  21 till 22 november 201821/11 - 22/11 2018
Att göra rätt från början är en viktig princip vid allt kvalitetsarbete. I denna kurs får du kännedom om hur man utför APQP (Advanced Product Quality Planning) och PPAP (Production Part Approval Process). APQP och PPAP innebär ett systematiskt arbetssätt för kvalitetsplanering vid framtagning av nya produkter. Arbetssättet minskar risken för såväl felaktiga produkter som produktionsstörningar. Det ger också ökad effektivitet och leveranssäkerhet. APQP - PPAP är i överensstämmelse med kraven i standarden ISO/TS 16949. Du får information om de olika stegen för att säkerställa produktkrav och process och de olika metoder, begrepp och dokumentationskrav som förekommer. Efter de exempel som genomgås i kursen kommer du att få förståelse för vad APQP - PPAP innebär för din verksamhet.

SEK9 700 kr

FMEA - Feleffektsanalys för Konstruktion alt. Processer

Kursnr 7338
2 dagar
Nästa innehav 20/11 2017
 • Göteborg
  20 till 21 november 201720/11 - 21/11 2017
 • Stockholm
  29 till 30 maj 201829/5 - 30/5 2018
 • Göteborg
  20 till 21 november 201820/11 - 21/11 2018
Kursen FMEA - feleffektsanalys för konstruktion alt. processer vänder sig till kvalitetschefer/samordnare, kvalitetsingenjörer, produktansvariga, produktions/kontrolltekniker och beredare. Huvudsyftet med FMEA är att identifiera möjliga fel och brister samt orsaker till och effekter av dessa hos en produkt eller en process innan uppstart görs.
Enligt vår planering genomför vi en kurs i konstruktions-FMEA under våren och en i process-FMEA under hösten. Kursens första dag är i stort lika både på hösten och våren men växlar andra dagen mellan produkt FMEA och process FMEA. Du kan välja att endast gå en kursdag. Är ni flera kommer vi gärna till ert företag och anpassar då kursen till era behov.

SEK10 900 kr

Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare

Kursnr 8328
2 dagar
Nästa innehav 30/10 2017
 • Stockholm
  30 till 31 oktober 201730/10 - 31/10 2017
 • Göteborg
  29 till 30 maj 201829/5 - 30/5 2018
Arbetsmiljön är viktig och arbetsgivarens ansvar är omfattande, krävande och tydligt uttalad. Det finns en möjlighet att med hjälp av bättre kunskaper om arbetsmiljöfrågorna, gå från en känsla av otillräcklighet och dåligt samvete till ökad lönsamhet. Framgångsrika företag har ett gott arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet drivs av arbetsgivaren genom sina chefer i samverkan med arbetstagarnas företrädare. Arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt som balanseras av en omsorgsplikt genom arbetsmiljölagstiftningen. Det finns många intressenter kring företagets arbetsmiljöförhållanden, men främst är det en intern angelägenhet för att långsiktigt utveckla företaget i konkurrens med andra. Utbildningen kan anpassas till olika verksamheter och olika chefsnivåer. I denna kurs kopplar vi arbetsmiljöarbetet till affärsverksamheten. Du lär dig strukturen och får förståelse för ansvarsfrågorna och kunskap om konsekvenser för arbetsgivaren, medarbetarna och inte minst dig själv för olika handlingsalternativ. Bli en värdefull tillgång för din arbetsgivare och bättre chef, ledare eller koordinator.

Pris efter avtal

Material- och produktionsstyrning, MPS

Kursnr 2370
3 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Kursen vänder sig till alla som behöver mer kunskap om material- och produktionsstyrning, MPS. Kursen ger förståelse för hur beredning och planering i ett MPS-system går till. Efter kursen ska deltagaren förstå grunderna i ett MPS-system och betydelsen av att rapportera rätt information till systemet. Material- och kapacitetsbehovsberäkning samt förhållandet mellan ledtid, partistorlek, säkerhetslager illustreras och exemplifieras för att ge en god teoretisk grund till ett väl fungerade planeringssystem.
Ett MPS datasystem används som ett exempel på hur ett datasystem förbättrar planeringsprocessen.

SEK14 000 kr

Produktionsteknik II, kvalificerad styrning av produktion

Kursnr 2341
3 dagar
Nästa innehav 25/10 2017
 • Stockholm
  25 okt till 29 nov 201725/10 - 29/11 2017
 • Göteborg
  22 till 23 mars 201822/3 - 23/3 2018
 • Stockholm
  25 till 26 oktober 201825/10 - 26/10 2018
Produktionsteknik II är en fortsättningsutbildning inom produktionsteknik och produktionsutveckling. Kursen tar upp möjligheterna med och betydelsen av att kunna styra sin produktion effektivt. Särskilt tar vi upp problemen med och åtgärderna av s k "flaskhalsar" i produktionen. En genomgripande tanke i utbildningen är att flödet i en fabrik styrs av hastigheten i fabrikens "flaskhals" - varje "MER-minut" är en 100-procentig intäkt.  Utbildningen ägnar därför mycket tid åt att arbeta med systematiken kring att lösa upp "flaskhalsarna". Vi arbetar med många frågor som t ex.
- VARFÖR krävs daglig stopptidsmätning av flaskhalsmaskiner?
- HUR får man ett "sug" i tidigare produktionsled och ett "tryck" i de efterkommande?
- HUR minimerar man fortlöpande "slöseriet" - de icke värdeskapande aktiviteterna?
Kursen ges under 2 + 1 dag. Förutom en teoretisk ram innehåller kursen flera moment där kursdeltagaren får ta del av lärarens praktiska erfarenheter. Med fokus på praktisk tillämpning innehåller kursen ett praktikfall mellan utbildningstillfällena "Flaskhals"-mätning. Detta praktikfall genomförs av deltagarna på hemmaplan i den egna verksamheten. Resultatet av praktikfallet presenteras av kursdeltagarna dag 3 och bedöms av kursens lärare.

Pris efter avtal

Robotteknik - grundkurs

Kursnr 7420
3 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
En bred grundkurs om robotar i en rad olika sammanhang. Kursen täcker in och behandlar allt från industriella applikationer till andra delar i samhället där robotar används. Under kursen får du bland annat själv testa och känna på en robot genom hands-on-övningar, dels simulerat och dels med en verklig robot.

Pris efter avtal

Robotteknik - tillämpningskurs

Kursnr 7429
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
En fortsättningskurs på grundkursen inom Robotteknik där roboten ses som en del av ett effektivt system och hur den samarbetar med övriga delar i systemet gås igenom. Hur celler kan förbättras och göras mer robusta diskuteras.