Konferens

På Teknologisk Instituts konferenser träffar du alltid ledande experter och forskare samt praktikfall som ligger i framkant. Du får de senaste rönen, lösningarna och trenderna. Fokus ligger alltid på fördjupande kunskap, verksamma strategier och konkreta verktyg.

Våra konferenser tas fram i nära dialog med dig som jobbar inom området. Genom djupgående research och intervjuer med målgruppen strävar vi alltid efter att fånga upp de mest efterfrågande ämnena och talarna. Allt för att säkerställa att du ska få svar på just de frågorna du brottas med.

Läs mer i kalendariet om våra konferenser genom att välja det ämnesområde du är intresserad av.

 

Kontakta oss

031-350 55 00
 

Alla våra konferenser

 

Framtidens vårdmiljöer
Stockholm 
30-31 augusti 2016

NYHET
Att bemöta framtidens vårdbehov, patienter och nya teknik kräver kunskap och engagemang. Här är konferensen som med en mängd praktikfall och konkreta verktyg stärker dig i ditt arbete för framtidens vårdmiljöer och dess verksamheter.
 
 

Chefsdagarna Personlig Assistans
Stockholm 
6-7 september 2016

Som chef inom personlig assistans har du en avgörande roll i att kvalitetssäkra och utveckla din verksamhet. Du förväntas vara uppdaterad inom den senaste juridiken, hantera etiska frågor samt vara stark i ditt ledarskap - men hur ska du göra i praktiken?
 
 

Framtidens arkiv
Stockholm 
7-8 september 2016

Ta del av konkreta verktyg för hur du ska utveckla och förbättra ditt arkiv. Lyssna till ledande experter inom juridik och informationssäkerhet & ta del av framgångsrika exempel från både arkiv i Sverige och internationellt. Dessutom ges goda möjligheter till interaktiva diskussioner kring aktuella utmaningar med kollegor från hela landet.
 
 

Juridisk fördjupning för LSS boende
Stockholm 
7-8 september 2016

På den här kursen gör vi en djupdykning i de lagar och regler som påverkar din verksamhet och som du måste ha koll på. Du får tillfälle att ställa dina specifika frågor till en erfaren och sakkunnig jurist. Efter dessa två dagar kommer du vara rustad med hands-on-kunskaper som gör ditt LSS-boende mer rättssäkert.
 
 

Attrahera och behåll rätt kompetens i kommunen
Stockholm 
12-13 september 2016

NYHET
Att attrahera och behålla rätt kompetens i en tid med stora pensionsavgångar och brist på kompetens kan vara en stor utmaning såväl för dig som för hela kommunen. Här är konferensen som rustar dig inför framtidens kompetensförsörjning.
 
 

Byggarbetsmiljödagarna
Stockholm 
12-13 september 2016

NYHET
I byggbranschen sker fler arbetsplatsolyckor och dödsfall än i de flesta andra branscher. Hur arbetar du för att minska antalet skador och olycksfall, och hur skapar du en god säkerhetskultur där alla känner sig involverade i arbetsmiljöarbetet? Ta reda på det under denna utvecklande konferens!
 
 

ÖP-dagarna 2016
Stockholm 
12-13 september

För tredje året i rad är det dags för vår uppskattade konferens med fokus på översiktsplanering! Möt erfarna och kunniga experter och ta del av konkreta tips, metoder och från praktikfall från hela Sverige.
 
 

Akutsjukvård 2016
Stockholm 
13-14 september

Hur kan vi bäst hantera en pressad arbetsmiljö som riskerar att påverka patientsäkerheten? Hur kan vi ta hand om IVA-patienter som blir kvar på akuten? Ta reda på det och mycket mer på den uppskattade konferensen akutsjukvård som är tillbaka för nionde året i rad!
 
 

Medicinsk sekreterare Administration och utveckling
Stockholm 
13-14 september 2016

Hur ska du hantera balansen mellan tillgänglighet och integritet för patientens journal? Och framförallt - hur kan du stärka din egen roll inom framtidens vårdadministration?
 
 

Styrning av IT-projekt i stat & myndighet
Stockholm 
13-14 september 2016

NYHET
Har din myndighet en effektiv intern styrning och kontroll på IT-verksamheten? Prioriteras de olika projekten på rätt sätt? Säkerställer ni effekthemtagningen? Missa inte konferensen där du får lyssna till ledande experter, ta del av konkreta exempel på hur myndigheter framgångsrikt har lyckats med att utveckla styrningen i sina IT-projekt samt diskutera och nätverka med kollegor från andra myndigheter.
 
 

Skydd mot översvämningar
Stockholm 
19-20 september 2016

Hur förberedd är du på framtida klimatförändringar? Här är konferensen som ger dig användbara tips och verkyg för att prioritera förebyggande åtgärder, bättre förstå den snåriga VA-juridiken och minimera framtida översvämningskador!
 
 

SO-dagarna 2016
Stockholm 
19-20 september

Konferensen för dig som är SO-lärare är tillbaka med inspirerande föreläsningar, konkreta verktyg för att öka elevernas motivation och kreativa arbetssätt som hjälper dig växa i din yrkesroll.
 
 

Vägledning i en föränderlig värld
Stockholm 
19-20 september 2016

NYHET
Som studie- och yrkesvägledare måste du hänga med i svängarna när samhället förändras. Hur hanterar du arbetet med alla nyanlända? Hur vänder du en omotiverad elev till en motiverad? Och hur kommer arbetsmarknaden se ut i framtiden? Väx i din yrkesroll på denna utvecklande konferens!
 
 

Kanslichef och administrativ chef - offentlig förvaltning
Stockholm 
20-21 september 2016

Kraven på dig som är chef inom offentlig förvaltning är många. Du förväntas vara uppdaterad inom den senaste juridiken, vara stark i ditt ledarskap samt klara av den snabba digitaliseringen med mindre resurser och ökade krav. Hur kan du skapa effektivare administration och få mer gjort med befintliga resurser?
 
 

Tilläggsbelopp i teori och praktik - REPEAT
Göteborg 
20 september 2016

Den här kursen ger dig fördjupad kunskap om reglerna kring tilläggsbelopp, men även en genomgång i den senaste tidens förändringar i regelverket och dessa konsekvenser.
 
 

Ekonom i högskolan
Stockholm 
21-22 september 2016

På årets mötesplats för ekonomer på svenska lärosäten diskuteras aktuella frågor och utmaningar. Praktikfall varvas med expertanföranden och du får ta del av andras erfarenheter för att få de praktiska verktyg och kunskaper du behöver för att utveckla din ekonomiavdelning.
 
 

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016
Stockholm 
21-22 september

Kraven och behoven för vad som måste tas i beaktning vid ny- och ombyggnationer av förskolemiljöer förändras ständigt. På denna konferens får du lyssna till inspirerande praktikfall om hur kommuner runt om i landet har löst detta samt vad de ledande experterna tror att framtiden kommer föra med sig.
 
 

Förebygg stress och utmattning
Stockholm 
27-28 september 2016

NYHET
Stress har blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Här är konferensen som tar tag i utmaningarna med det stress-preventiva arbetet på både individ- och organisationsnivå.
 
 

Medborgarservice i kommun
Stockholm 
27-28 september 2016

Framtidens medborgare ställer stora krav på tillgänglighet, transparens och service, även från kommunala instanser. Men en stor organisation med många och komplexa processer kräver effektiva metoder för bland annat kvalitetssäkring, ärendehanteringssystem och bemötande.
 
 

Stadskärna i utveckling
Stockholm 
27-28 september 2016

NYHET
Tomma butikslokaler är en allt vanligare syn i staden. Större butikskedjor och extern handel etablerar sig i yttre delar av staden där stora byggnadskomplex poppar upp med parkeringsytor som slukar bilar. Nu vänder vi trenden och planerar samt verkar för en levande stadskärna!
 
 

Ekonomistyrning på kommunledningsförvaltningen
Stockholm 
28-29 september 2016

Hur optimerar din kommun processerna för internkontroll? Arbetar du med tillräckligt tydliga riktlinjer för en ekonomistyrning som leder till en stabil kommunekonomi? En relativt ny aspekt är också arbetet med nyanlända – hur ska du egentligen arbeta för att uppnå ett resurseffektivt mottagande?
 
 

Kommunal park & utemiljö
Stockholm 
5-6 oktober 2016

Lyssna till hur andra kommuner driver och underhåller den kommunala park- och utemiljön och ta del av experters bästa tips kring val av växtmaterial, kompensationsåtgärder och underhåll av träd i offentliga miljöer.
 
 

Smarta elnät i praktiken
Stockholm 
5-6 oktober 2016

NYHET
Smarta elnät är något som det pratats om i många år. Ofta har det handlat om politiska visioner och luddiga definitioner. Men vad kan du göra redan idag och vad betyder egentligen smart elnät?
 
 

Forum för Palliativ vård
Stockholm 
11-12 oktober 2016

Smärtlindring inom palliativ vård är ett problem i sig. Vilka olika typer av medicinering ska du använda dig av i olika fall? Och vilka alternativa metoder finns att tillgå; hur lyckas din avdelning tex med behandling med taktil massage?
 
 

Rörlig bild i kommunikationen
Stockholm 
12-13 oktober 2016

Rörlig bild i både den interna och externa kommunikationen blir allt viktigare för att nå ut. Här är konferensen för dig som vill lära dig arbeta mer strukturerat och effektivt med rörlig bild.
 
 

Framtidens Läromedel
Stockholm 
18-19 oktober 2016

På årets mötesplats för dig inom skolan får du ta del av många konkreta tips och massor av inspiration till hur du kan utveckla din skola och din undervisning med hjälp av framtidens läromedel.
 
 

Schemastyrning i vården
Stockholm 
18-19 oktober 2016

Efter den här kursen kommer du vara rustad med metoder och lösningar för hur du styr schemaplaneringen i din verksamhet med hänsyn till kapacitet, förutsättningar och behov.
 
 

Attraktiva Fritidshem
Stockholm 
19-20 oktober 2016

NYHET
Här är konferensen med fokus på hur du skapar attraktiva fritidshem. Höj fritidshemmets status, använd utemiljön pedagogiskt och tillvarata fritidspedagogernas kompetens.
 
 

Digitalisering och e-hälsa inom vård och omsorg
Stockholm 
19-20 oktober 2016

NYHET
Inom vård- och omsorg har digitaliseringen medfört stora förbättringar för såväl vårdgivare som vårdtagare de senaste åren. Håll dig uppdaterad på det senaste och rusta dig för framtidens utmaningar.
 
 

Fritids- och idrottsmiljöer
Stockholm 
19-20 oktober 2016

NYHET
Välkommen till två inspirerande heldagar som ger dig verktygen för att skapa attraktiva fritids- och idrottsmiljöer där alla får samma förutsättningar att trivas och utvecklas.
 
 

Hållbar bostadsförsörjning
Stockholm 
19-20 oktober 2016

NYHET
Det råder brist på bostadsmarknaden och grupper med låg inkomst har svårt att få tag på lägenheter som är anpassade efter deras behov och plånböcker. Här är konferensen som ger dig verktyg för att planera för långsiktiga och hållbara bostadslösningar.
 
 

Chef vårdcentral
Stockholm 
25-26 oktober 2016

Rekrytering av allmänspecialister, krav på tillgänglighet och ökat tryck av patienter. Som vårdcentralschef bär du ett stort ansvar för att kvalitetssäkra och driva din verksamhet framåt. Men hur ska du göra för att lyckas?
 
 

Landskapsarkitektdagarna 2016
Stockholm 
25-26 oktober

Välkommen till den uppskattade mötesplatsen för dig som arbetar med att integrera naturen i stadsmiljön. Träffa kollegor och diskutera hur vi kan säkerställa närheten till grönska i framtidens städer.
 
 

Specialpedagogik i förskolan
Göteborg 
25-26 oktober 2016

NYHET
Stress, stora barngrupper och barn som tillbringar allt mer tid på förskolan kräver mer av dig som specialpedagog. Höj din kompetens inom de utmaningar som du ställs inför i ditt dagliga arbete på vår succékonferens som är tillbaka till hösten.
 
 

Modern hemsjukvård
Stockholm 
26-27 oktober 2016

På årets konferens får du konkreta verktyg för lyckad rekrytering, smarta mobila lösningar och en uppdatering inom den senaste juridiken!
 
 

Ventilationsdagen 2016
Stockholm 
27 oktober

Succékonferensen Ventilationsdagen har återigen samlat de viktigaste aktörerna inom ventilationsbranschen under en och samma dag.
 
 

Forum för familjehemssekreterare
Stockholm 
8-9 november 2016

Under två lärorika konferensdagar får du lyssna till framgångsrika och konkreta exempel från kommuner, ta del av resultaten från olika forskningsprojekt samt diskutera utmaningar med kollegor från hela landet.
 
 

Specialpedagogikdagarna
Stockholm 
8-9 november 2016

Här är konferensen för dig som är specialpedagog och och vill ta del av forskningsbaserade arbetssätt och verktyg som gör skillnad för elever i behov av särskilt stöd.
 
 

Barns lek- och utemiljö
Stockholm 
9-10 november 2016

NYHET
Lyssna till experter samt framgångsrika och prisbelönta praktikfall som delar med sig av sina erfarenheter för att du ska lyckas i ditt arbete med barnens lek- och utemiljöer.
 
 

Chef äldreboende
Stockholm 
9-10 november 2016

NYHET
Inspireras av andra och få konkreta exempel på framgångsrika arbetssätt som gör dig bättre rustad att möta dagens och morgondagens utmaningar.
 
 

Ensamkommande flyktingbarn
Stockholm 
15-16 november 2016

Lär dig hur du kan rekrytera och kvalitetssäkra fler familjehem, hur du identifierar och bemöter psykisk ohälsa och posttraumatisk stress, samt nyckelfaktorer för lyckad integration och delaktighet i samhället. Missa inte chansen att ta del av framgångsrika praktikfall, expertrådgivning samt träffa kollegor från hela landet.
 
 

Framtidens folkhälsa
Stockholm 
16-17 november 2016

I Sverige har folkhälsan utvecklats positivt under många år men samtidigt som vi blir allt friskare växer klyftorna mellan olika grupper. Hur ska din kommun/region lyckas motverka detta på bästa sätt? På konferensen får du ta del av exempel på framgångsrika arbetssätt och den senaste forskningen inom folkhälsa.
 
 

Registratorsforum 2016
Stockholm 
16-17 november

Vad innebär egentligen begreppet e-arkiv och hur förändras dina arbetsuppgifter i och med införandet? Hur kommer du att behöva utveckla din kompetens? Under två lärorika dagar reder vi ut begreppsförvirringen kring e-arkiv, diskuterar framtida krav på din roll som registrator och mycket mer.
 
 

Rehabilitering av äldre 2016
Stockholm 
22-23 november

Ta chansen att vidareutveckla din kompetens under två konferensdagar där framgångsrika exempel från olika kommuner blandas med den senaste forskningen. Du får konkreta verktyg och praktiska tips som du kan använda i ditt dagliga arbete. Du ges även möjlighet att diskutera de viktigaste frågorna från din verksamhet tillsammans med branschkollegor från hela landet!
 
 

Specialpedagogikdagarna
Göteborg 
22-23 november 2016

Här är konferensen för dig som är specialpedagog och vill ta del av forskningsbaserade arbetssätt och verktyg som gör skillnad för elever i behov av särskilt stöd.
 
 

Framtidens kommunikatör
Stockholm 
23-24 november 2016

NYHET
Den digitala utvecklingen skapar nya och fler kommunikationsmöjligheter. Förbered dig på de krav och förväntningar som ställas på framtidens kommunikatörer.
 
 

Geriatrisk vård för framtiden
Stockholm 
23-24 november 2016

NYHET
Ta chansen att utveckla din helhetssyn, temarbetet och förbättra det multiprofessionella omhändertagandet av den äldre patienten på sjukhuset.
 
 

Inomhusmiljö 2016
Stockholm 
23-24 november

Återigen samlar vi experter, praktikfall och de viktigaste aktörerna i branschen för två heldagar med fokus på skapandet av hälsosamma inomhusmiljöer!
 
 

Klinisk oral farmakologi
Stockholm 
23-24 november 2016

NYHET
Fördjupa dina kunskaper inom oral farmakologi och var med och förbättra patientsäkerheten. Missa inte Sveriges viktigaste kurs!
 
 

Skolbibliotek 2016
Stockholm 
23-24 november

NYHET
Konferensen Skolbibliotek ger dig exempel på hur du kan ta tillvara på skolbibliotekets fulla potential med fokus på måluppfyllelse, läslust och pedagogiska samarbeten.
 
 

Bipolär sjukdom 2016
Stockholm 
29-30 november

På konferensen bipolär sjukdom har vi samlat landets främsta experter som ger dig det senaste inom diagnostisering, behandlingsmetoder och medicinering av bipolär sjukdom.
 
 

Framtidens vuxenutbildning
Stockholm 
29-30 november 2016

På konferensen får du lyssna till framgångsrika skolor och ledande experter samt ta del av konkreta tips och metoder som hjälper dig att driva din skola i rätt riktning. Missa inte chansen att utveckla din skola och träffa andra skolledare från hela Sverige.
 
 

Utredningsmetodikens A & O
Stockholm 
1 december 2016

Alla utredningar, små såväl som stora, fordrar ett effektivt arbetssätt för att rapporten ska kunna fungera som beslutsunderlag och således fylla sitt syfte. Hur kan du utveckla och effektivisera din utredningsprocess? Vet du vad som krävs för att kvalitetssäkra utredningen?
 
 

Avancerad juridik för nämndsekreterare
Stockholm 
6-7 december 2016

NYHET
På denna kurs får du lära dig hur du tolkar och praktiskt tillämpar den komplexa juridiska lagstiftningen och exempel på rådande rättspraxis som berör just din roll som nämndsekreterare!
 
 

Hantering av tillskottsvatten
Göteborg 
6-7 december 2016

NYHET
Få hjälp och inspiration till hur du kan skapa ett framgångsrikt arbetssätt, utveckla ditt arbete och ta dig an problematiken kring tillskottsvatten.
 
 

Lönsam energieffektivisering av fastigheter
Stockholm 
7-8 december 2016

Genom att göra rätt prioriteringar och energieffektivisera dina fastigheter kan du spara miljonbelopp, sänka din energianvändning och nå 2020-målen. Här är konferensen där vi samlat framgångsrika praktikfall och experter som hjälp på vägen!
 
 

Parkeringsdagarna
Stockholm 
7-8 december 2016

Missa inte två dagar där du får konkreta råd och verktyg för hur du kan effektivisera parkeringsstrategierna i din kommun.
 

Kontakta oss för bokning och mer information.

Skicka mail
031-350 55 00
 

Vinnare av enkät-lotteriet >


 
Teknologisk Institut AB
Vallgatan 14
411 16 Göteborg

Telefon 031-350 55 00
info@teknologiskinstitut.se

Rådmansgatan 38
113 57 Stockholm

Telefon 031-350 55 00
info@teknologiskinstitut.se