Konferens

På Teknologisk Instituts konferenser träffar du alltid ledande experter och forskare samt praktikfall som ligger i framkant. Du får de senaste rönen, lösningarna och trenderna. Fokus ligger alltid på fördjupande kunskap, verksamma strategier och konkreta verktyg.

Våra konferenser tas fram i nära dialog med dig som jobbar inom området. Genom djupgående research och intervjuer med målgruppen strävar vi alltid efter att fånga upp de mest efterfrågande ämnena och talarna. Allt för att säkerställa att du ska få svar på just de frågorna du brottas med.

Läs mer i kalendariet om våra konferenser genom att välja det ämnesområde du är intresserad av.

 

Kontakta oss

031-350 55 00
 

Alla våra konferenser

 

Landskapsarkitektdagarna 2016
Stockholm 
25-26 oktober

Välkommen till den uppskattade mötesplatsen för dig som arbetar med att integrera naturen i stadsmiljön. Träffa kollegor och diskutera hur vi kan säkerställa närheten till grönska i framtidens städer.
 
 

Specialpedagogik i förskolan
Göteborg 
25-26 oktober 2016

Stress, stora barngrupper och barn som tillbringar allt mer tid på förskolan kräver mer av dig som specialpedagog. Höj din kompetens inom de utmaningar som du ställs inför i ditt dagliga arbete på vår succékonferens som är tillbaka till hösten.
 
 

Modern hemsjukvård
Stockholm 
26-27 oktober 2016

På årets konferens får du konkreta verktyg för lyckad rekrytering, smarta mobila lösningar och en uppdatering inom den senaste juridiken!
 
 

Ventilationsdagen 2016
Stockholm 
27 oktober

Succékonferensen Ventilationsdagen har återigen samlat de viktigaste aktörerna inom ventilationsbranschen under en och samma dag.
 
 

Forum för familjehemssekreterare
Stockholm 
8-9 november 2016

Under två lärorika konferensdagar får du lyssna till framgångsrika och konkreta exempel från kommuner, ta del av resultaten från olika forskningsprojekt samt diskutera utmaningar med kollegor från hela landet.
 
 

Framtidens hjärtrehabilitering
Stockholm 
8-9 november 2016

Det är ingen hemlighet att bra rehabiliteringsmöjligheter och sekundärpreventiva åtgärder är avgörande för att hjärtpatienter ska leva längre med minskad risk för att drabbas igen. Hur ska du göra för att skapa en starkare motivation hos patienterna? Hur kan ni arbeta bättre som ett team med en mer inkluderande och patientcentrerad vård?
 
 

Specialpedagogikdagarna
Stockholm 
8-9 november 2016

Här är konferensen för dig som är specialpedagog och och vill ta del av forskningsbaserade arbetssätt och verktyg som gör skillnad för elever i behov av särskilt stöd.
 
 

Barns lek- och utemiljö
Stockholm 
9-10 november 2016

NYHET
Lyssna till experter samt framgångsrika och prisbelönta praktikfall som delar med sig av sina erfarenheter för att du ska lyckas i ditt arbete med barnens lek- och utemiljöer.
 
 

Chef äldreboende
Stockholm 
9-10 november 2016

NYHET
Inspireras av andra och få konkreta exempel på framgångsrika arbetssätt som gör dig bättre rustad att möta dagens och morgondagens utmaningar.
 
 

Ensamkommande flyktingbarn
Stockholm 
15-16 november 2016

Lär dig hur du kan rekrytera och kvalitetssäkra fler familjehem, hur du identifierar och bemöter psykisk ohälsa och posttraumatisk stress, samt nyckelfaktorer för lyckad integration och delaktighet i samhället. Missa inte chansen att ta del av framgångsrika praktikfall, expertrådgivning samt träffa kollegor från hela landet.
 
 

Från PUL till nya dataskyddsförordningen
Stockholm 
15 november 2016

NYHET
2018 träder nya dataskyddsförordningen i kraft med nya krav på hur kommuner och landsting ska hantera personuppgifter. För att klara övergången och undvika sanktionsavgifter och möjliga viten behöver du börja förbereda dig redan nu.
 
 

Framtidens folkhälsa
Stockholm 
16-17 november 2016

I Sverige har folkhälsan utvecklats positivt under många år men samtidigt som vi blir allt friskare växer klyftorna mellan olika grupper. Hur ska din kommun/region lyckas motverka detta på bästa sätt? På konferensen får du ta del av exempel på framgångsrika arbetssätt och den senaste forskningen inom folkhälsa.
 
 

Registratorsforum 2016
Stockholm 
16-17 november

Vad innebär egentligen begreppet e-arkiv och hur förändras dina arbetsuppgifter i och med införandet? Hur kommer du att behöva utveckla din kompetens? Under två lärorika dagar reder vi ut begreppsförvirringen kring e-arkiv, diskuterar framtida krav på din roll som registrator och mycket mer.
 
 

Rehabilitering av äldre 2016
Stockholm 
22-23 november

Ta chansen att vidareutveckla din kompetens under två konferensdagar där framgångsrika exempel från olika kommuner blandas med den senaste forskningen. Du får konkreta verktyg och praktiska tips som du kan använda i ditt dagliga arbete. Du ges även möjlighet att diskutera de viktigaste frågorna från din verksamhet tillsammans med branschkollegor från hela landet!
 
 

Specialpedagogikdagarna
Göteborg 
22-23 november 2016

Här är konferensen för dig som är specialpedagog och vill ta del av forskningsbaserade arbetssätt och verktyg som gör skillnad för elever i behov av särskilt stöd.
 
 

Framtidens kommunikatör
Stockholm 
23-24 november 2016

NYHET
Den digitala utvecklingen skapar nya och fler kommunikationsmöjligheter. Förbered dig på de krav och förväntningar som ställas på framtidens kommunikatörer.
 
 

Geriatrisk vård för framtiden
Stockholm 
23-24 november 2016

NYHET
Ta chansen att utveckla din helhetssyn, temarbetet och förbättra det multiprofessionella omhändertagandet av den äldre patienten på sjukhuset.
 
 

Inomhusmiljö 2016
Stockholm 
23-24 november

Återigen samlar vi experter, praktikfall och de viktigaste aktörerna i branschen för två heldagar med fokus på skapandet av hälsosamma inomhusmiljöer!
 
 

Skolbibliotek 2016
Stockholm 
23-24 november

NYHET
Konferensen Skolbibliotek ger dig exempel på hur du kan ta tillvara på skolbibliotekets fulla potential med fokus på måluppfyllelse, läslust och pedagogiska samarbeten.
 
 

Bipolär sjukdom 2016
Stockholm 
29-30 november

På konferensen bipolär sjukdom har vi samlat landets främsta experter som ger dig det senaste inom diagnostisering, behandlingsmetoder och medicinering av bipolär sjukdom.
 
 

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen
Stockholm 
29-30 november 2016

Hur ska vi utveckla städerna och samtidigt bevara den livskvalitet som naturen ger oss? Här är konferensen som ger dig verktyg, strategier och exempel på hur ekosystemtjänster kan bli en naturlig del av den hållbara stadsutvecklingen.
 
 

Framtidens vuxenutbildning
Stockholm 
29-30 november 2016

På konferensen får du lyssna till framgångsrika skolor och ledande experter samt ta del av konkreta tips och metoder som hjälper dig att driva din skola i rätt riktning. Missa inte chansen att utveckla din skola och träffa andra skolledare från hela Sverige.
 
 

Hållbar bostadsförsörjning
Stockholm 
29-30 november 2016

NYHET
Det råder brist på bostadsmarknaden och grupper med låg inkomst har svårt att få tag på lägenheter som är anpassade efter deras behov och plånböcker. Här är konferensen som ger dig verktyg för att planera för långsiktiga och hållbara bostadslösningar.
 
 

Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2016
Stockholm 
30 november - 1 december

Tillsammans med ledande experter och inspirerande praktikfall tar vi ett helhetsgrepp om ämnet ny- och ombyggnation av skolmiljöer som möter dagens och framtidens behov.
 
 

Utredningsmetodikens A & O
Stockholm 
1 december 2016

Alla utredningar, små såväl som stora, fordrar ett effektivt arbetssätt för att rapporten ska kunna fungera som beslutsunderlag och således fylla sitt syfte. Hur kan du utveckla och effektivisera din utredningsprocess? Vet du vad som krävs för att kvalitetssäkra utredningen?
 
 

Förebygg våldsbejakande beteende och extremism
Stockholm 
5-6 december 2016

Extremism i Sverige ökar. Här är en ny chans för dig som vill höja din kunskapsnivå och lära mer om hur du kan identifiera och hjälpa unga som dras till våld av ideologiska skäl.
 
 

Förtätning av staden 2016
Stockholm 
5-6 december

Lyssna till framgångsrika forskare och sju kommuner som delar med sig av sina lyckade förtätningsprojekt. Ta del av den senaste forskningen samt nätverka och byt erfarenheter med kollegor branschen som alla brottas med liknande utmaningar och frågeställningar.
 
 

Renhet och hygien inom vården
Stockholm 
5-6 december 2016

NYHET
På den högaktuella konferensen renhet och hygien inom vården vidareutvecklar du dina kunskaper inom bland annat smittrisk, hygienrutiner och mikrobiologi.
 
 

Avancerad juridik för dig som chef inom offentlig förvaltning
Stockholm 
6-7 december 2016

På denna kurs får du lära dig hur du tolkar och praktiskt tillämpar den komplexa lagstiftningen och exempel på rådande rättspraxis som berör just din roll som chef. Du får den avancerade kunskap du behöver för att känna trygghet i att du arbetar rättssäkert och långsiktigt inom de väsentliga områdena: grundläggande rättigheter i förvaltningen, offentlighet och sekretess, personuppgiftslagen, förvaltningslagen och kommunallagen.
 
 

Avancerad juridik för nämndsekreterare
Stockholm 
6-7 december 2016

På denna kurs får du lära dig hur du tolkar och praktiskt tillämpar den komplexa juridiska lagstiftningen och exempel på rådande rättspraxis som berör just din roll som nämndsekreterare!
 
 

Forum för distriktssköterskor
Stockholm 
6-7 december 2016

NYHET
Välkommen till två utvecklande dagar där vi sätter fokus på de utmaningar som du som är distriktssköterska möter i ditt dagliga arbete. Uppdatera dig på senaste forskningen, ta del av framgångsrika praktikfall och lär dig metoder för att effektivisera ditt administrativa arbete.
 
 

Hantering av tillskottsvatten
Göteborg 
6-7 december 2016

NYHET
Få hjälp och inspiration till hur du kan skapa ett framgångsrikt arbetssätt, utveckla ditt arbete och ta dig an problematiken kring tillskottsvatten.
 
 

Framtidens LSS-boende
Stockholm 
7-8 december 2016

Hur skapar vi trygga LSS-boenden som lämnar utrymme för delaktighet och självständighet hos brukaren? Välkommen till konferensen som genom lyckade praktikfall, experttips och forskning utreder vilka krav som ställs framtidens LSS-boenden och hur vi uppfyller dem.
 
 

Lönsam energieffektivisering av fastigheter
Stockholm 
7-8 december 2016

Genom att göra rätt prioriteringar och energieffektivisera dina fastigheter kan du spara miljonbelopp, sänka din energianvändning och nå 2020-målen. Här är konferensen där vi samlat framgångsrika praktikfall och experter som hjälp på vägen!
 
 

Parkeringsdagarna
Stockholm 
7-8 december 2016

Missa inte två dagar där du får konkreta råd och verktyg för hur du kan effektivisera parkeringsstrategierna i din kommun.
 
 

SVA för nyanlända
Stockholm 
8-9 december 2016

NYHET
Du som undervisar i svenska som andraspråk har en viktig roll för att säkerställa elevernas kunskapsutveckling, måluppfyllelse och i samverkan ge eleven det stöd som behövs.
 
 

Badanläggningar 2017
Stockholm 
24-25 januari

Är det dags att bygga en ny badanläggning eller ta krafttag med den gamla? Då är konferensen Badanläggningar rätt forum för dig att reda ut alla frågor och uppdatera dig på trender, ny teknik och miljö- och hållbarhetsarbeten.
 
 

Cisterndagarna 2017
Göteborg 
24-25 januari

I januari är Cisterndagarna tillbaka i Göteborg med ett nytt aktuellt program och de viktigaste aktörerna i branschen. Missa inte två fullspäckade dagar inklusive en trerättersmiddag, där du tillsammans med kollegor från hela Sverige får uppdatera dig på de senaste nyheterna på området.
 
 

Daglig verksamhet
Stockholm 
24-25 januari 2017

Du har ett viktigt uppdrag att skapa en meningsfull sysselsättning som är anpassad efter varje individ oavsett funktionsförmåga. Har du kompetensen som krävs?
 
 

Energideklarationsdagen
Stockholm 
25 januari 2017

För nionde året i rad anordnar Teknologisk Institut succékonferensen Energideklarationsdagen. Ta chansen att göra din röst hörd när vi diskuterar fram förbättringsförslag och effektivare arbetssätt. Konferensen är en årlig mötesplats för energiexperter, fastighetschefer och sakkunniga där du blir uppdaterad på lagar och regler.
 
 

Boende för äldre 2017
Stockholm 
1-2 februari

Hur utformar vi boenden för äldre som är trygga, funktionella, och attraktiva samtidigt som de inspirerar och aktivierar de boende? Här är din chans att plocka verktygen du behöver!
 
 

Con834 Hållbarhetsstrateg
Stockholm 
1-2 februari 2017

NYHET
Kommunens miljöarbete är viktigare än någonsin, och möter högre krav både ur ett globalt perspektiv och från Sveriges regering. Hur kan din kommun skapa konkreta strategier som tar miljömålen från pappret till verkligheten?
 
 

Dricksvattendagarna 2017
Stockholm 
7-8 februari

Klimatförändringar är ett stort hot mot framtidens dricksvatten. Lyssna till landets främsta experter och spännande praktikfall när det gäller dricksvattenfrågor.
 
 

Effektiv och lönsam renovering av fastigheter
Stockholm 
7-8 februari 2017

Utmaningarna är många när du ska renovera och rusta upp fastigheter. Här är konferensen som ger dig smarta tips på hur du ska tänka när du står inför svåra investeringsbeslut, teknikval och krav på energieffektivare byggnader.
 
 

Labbdagarna 2017
Stockholm 
7-8 februari

I februari arrangerar vi återigen den populära konferensen Labbdagarna! På konferensen får du möta högaktuella praktikfall och experter med lång erfarenhet.
 
 

Optimerad strokerehabilitering
Stockholm 
7-8 februari 2017

På denna uppskattade konferens får du chansen att ta del av andra verksamheters framgångsrecept, varvat med de senaste forskningsresultaten och konkreta verktyg och tips att använda i ditt dagliga arbete.
 
 

Ekonomistyrning på utbildningsförvaltningen, fokus: resursfördelning
Stockholm 
15-16 mars 2017

Aldrig har frågan om en rättvis och likvärdig resursfördelning baserat på skolornas och elevernas olika förutsättningar varit så aktuell som idag. Antalet fristående grundskolor är högre än någonsin tidigare vilket gör prognostiseringen till en utmaning. Det höga trycket med nyanlända elever som behöver en skolplats snabbt håller stadigt i sig. Hur möter ni det ökade trycket på bästa sätt?
 

Kontakta oss för bokning och mer information.

Skicka mail
031-350 55 00
 

Vinnare av enkät-lotteriet >


 
Teknologisk Institut AB
Vallgatan 14
411 16 Göteborg

Telefon 031-350 55 00
info@teknologiskinstitut.se

Rådmansgatan 38
113 57 Stockholm

Telefon 031-350 55 00
info@teknologiskinstitut.se