Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Kemikalier

Ta befälet över tillämpningen av CLP i ditt företag. Lär dig klassificera och märka kemiska produkter.

Genom vår kurs Säkerhetsdatablad får du erfoderliga kunskaper för att utfärda och granska säkerhetsdatablad för kemiska produkter.

Dessutom finns det utbildningar inom REACH, kemiutbildningar för dig som inte är kemist och grundläggande kemikaliebedömning.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK10 700 kr

Klassificering och märkning av kemiska produkter

Kursnr 2487
2 dagar
Nästa innehav 23/11 2017
 • Göteborg
  23 till 24 november 201723/11 - 24/11 2017
 • Stockholm
  6 till 7 december 201706/12 - 07/12 2017
 • Stockholm
  5 till 6 april 201805/4 - 06/4 2018
 • Göteborg
  22 till 23 november 201822/11 - 23/11 2018
Se fler datum
CLP-förordningen (Classification Labelling and Packaging) som trädde i kraft 2009 är Europas tillämpning av FN:s modellregelverk för ett globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS).
CLP-förordningen(EG nr 1272/2008), gäller parallellt med de tidigare substans- och preparatdirektiven som införlivats genom Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7). Från 2010 tillämpas CLP för ämnen och från 2015 ska även för beredningar/blandningar vara klassificerade och mäska enligt CLP. Du måste dock kunna klassificera ingående ämnen i blandningar enligt CLP redan nu eftersom de skall anges i avsnitt 3 i säkerhetsdatabladen.
Det är hög tid att lära sig tillämpning av CLP och förstå olikheterna mellan de två regelverken. Vi ser redan idag företag som lämnar all information enligt CLP. CLP är framtiden och det medför flera förändringar. Den mest uppenbara förändringen är att de orangefärgade farosymbolerna ersätts med helt nya symboler (se nedan). Även andra viktiga förändringar införs med CLP. Det gäller t ex nya och ändrade kriterier för när ämnen och blandningar skall klassificeras som farliga samt ändrade testmetoder. Även metodiken för att beräkna klassificering av blandningar utifrån ingående ämnesklassificering ändras.
Risk- och skyddsfraser påverkas också av CLP-förordningen. Nya faroangivelser och skyddsangivelser skall tillämpas. Klassificeringslistan (KIFS 2005:5) har ersatts med CLP-förordningens bilaga VI. CLP medför alltså omfattande förändringar som är svåra att tillämpa utan utbildning.
CLP-förordningen är omfattande med flera hänvisningar och vidarehänvisningar. Texten väcker frågor om tolkning och tillämpning. Kursen ger översikten, tolkningarna och den ändamålsenliga tillämpningen.
Vår utbildning ger dig kunskap om hur klassificering och märkning ska utföras enligt CLP och alternativa möjligheter för blandningar genom KIFS 2007:5 fram till 2015.

Pris efter avtal

Kemikaliesäkerhetsrapport enl REACH

Kursnr 2488
3 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
REACH ställer omfattande krav på hälso- och miljöbedömningar samt risker vid hantering av ämnen i sig eller i beredningar. Kemikaliesäkerhetsrapporten är den dokumenterade sammanfattningen av dessa bedömningar vid de tänkta användningsområdena.

Kemikaliesäkerhetsrapport skall upprättas av tillverkare och importörer till EU samt nedströms användare om användningsområdet ej är identifierat av leverantören.

Det är alltså många intressenter som skall läsa och dra slutsatser av kemikaliesäkerhetsrapporter. Detta är ett uttalat krav för farliga ämnen i REACH. Dock med vissa undantag. Bedömningarna som rapporten grundar sig på är ett internt arbete för att få underlag till myndigheter och kunder. Vid registrering av ämnet skall kemikaliesäkerhetsrapporten lämnas till myndighet.
Kemikaliesäkerhetsbedömningar görs med stöd av den tillgängliga informationen i litteratur och databaser samt testning då information saknas.

Pris efter avtal

Datasökning - kemiska ämnen

Kursnr 8369
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Över 100 000 ämnen används kommersiellt och endast 3 000 är klassificerade av EU. För alla ämnen som inte EU har klassificerat  måste leverantören söka fakta och värdera uppgifterna för att kunna beskriva arten och graden av ämnets farliga egenskaper. Krav på utredning finns i KIFS och skärps genom REACH.
- Leverantören skall ha en dokumenterad utredningsöversikt för varje produkt. Kemikalieinspektionen har givit ut allmänna råd om hur utredningsöversikten kan utformas.
- Användaren är skyldig att ha kunskap om de kemiska produkternas farliga egenskaper för att göra ett korrekt val av produkter och riskbedömning av hanteringen. De uppgifter som förekommer i säkerhetsdatabladen är inte alltid tillräckligt underlag för bedömning av riskerna. Detta har prövats av Högsta Domstolen.

SEK15 500 kr

Säkerhetsdatablad (SDB)

Kursnr 2486
3 dagar
Nästa innehav 26/11 2017
 • Stockholm
  26 till 29 november 201726/11 - 29/11 2017
 • Göteborg
  7 till 9 mars 201807/3 - 09/3 2018
 • Stockholm
  26 till 28 november 201826/11 - 28/11 2018
Säkerhetsdatabladet är den primära och ibland enda informationskällan för den som arbetar med kemikalier när det gäller riskbedömning, beslut om riskbegränsning, produktval eller andra typer av kemikaliekontroll. De åtgärder som ett företag vidtar inom ramen för kemikaliekontrollen är därför ofta helt beroende av att informationen i säkerhetsdatabladet är korrekt.
Förutom att säkerhetsdatabladen är centrala i kemikaliekontrollen, utgör de också en del av företagets varumärke. Det är vår erfarenhet att väl genomarbetade säkerhetsdatablad som i allt väsentligt uppfyller bestämmelserna, ökar trovärdigheten hos såväl leverantören som hos användaren av kemiska produkter.
Detta innebär konkret att både den som upprättar och den som granskar säkerhetsdatablad ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. Ett säkerhetsdatablad är ett komplicerat dokument som innehåller både hänvisning till flera lagstiftningsområden och till ett antal standarder, samt innehåller såväl tekniska som naturvetenskapliga data.
Grunden för upprättande och granskning av säkerhetsdatablad är att produktens klassificering är korrekt. Detta regleras i dels i Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter
(KIFS 2005:7) och dels i den nya CLP-förordningen (EG nr 1272/2008). Bestämmelserna gäller parallellt fram till 2015. Rena ämnen skall klassificeras och märkas enligt CLP sedan dec 2010 medan blandningar skall klassificeras och märkas enligt KIFS 2005:7. Blandningar får dock klassificeras och märkas enligt CLP före 2015. För klassificering och märkning har vi en särskild kurs (kurs nr 2487) som också rekommenderas som förkunskaper till denna kurs om säkerhetsdatablad.
Grundläggande bestämmelser om säkerhetsdatablad regleras i Reach-förordningen (EG nr 1907/2006). Kraven på utformning av och innehåll i säkerhetsdatablad har emellertid skärpts avsevärt genom en ändring i Reach-förordningen från 2010 (EG nr 453/2010). Även kraven på den som upprättar ett säkerhetsdatablad betonas tydligare än tidigare. I vägledningen, från den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), till bestämmelserna om säkerhetsdatablad, lyfts krav på grundkompetens och vidareutbildning fram.
Kursen ger dig grundläggande kompetens för att utfärda och granska säkerhetsdatablad.

SEK10 600 kr

Grundläggande kemikaliebedömning

Kursnr 8357
2 dagar
Nästa innehav 5/9 2017
 • Göteborg
  5 till 6 september 201705/9 - 06/9 2017
 • Stockholm
  24 till 25 januari 201824/1 - 25/1 2018
 • Göteborg
  6 till 7 september 201806/9 - 07/9 2018
Företag som använder kemiska produkter skall ha en sund och säker hantering från såväl miljö- som arbetsmiljösynpunkt. Företaget skall bedöma kemikaliernas egenskaper och riskvärdera hanteringen från inköp över användning till avfall.

Kursen ger dig kunskap om hur du praktiskt kan tillämpa kemikalielagstiftningen och förstå innebörden av de farliga egenskaperna samt hur riskbedömningar kan göras. En grundkurs för alla som deltar i arbetet med att granska och värdera kemiska produkter.

SEK10 700 kr

Kemi för icke-kemister

Kursnr 8379
2 dagar
Nästa innehav 11/12 2017
 • Göteborg
  11 till 12 december 201711/12 - 12/12 2017
 • Stockholm
  7 till 8 juni 201807/6 - 08/6 2018
 • Göteborg
  11 till 12 december 201811/12 - 12/12 2018
En utbildning om kemi för icke-kemister! Vi tar upp kemin från ett praktiskt perspektiv. Syftet med utbildningen är att du skall få en grundläggande inblick inom det kemiska området och därmed lättare att förstå de kemiska aspekterna i arbetet.

SEK5 500 kr

Tillämpning av REACH

Kursnr 2480
1 dag
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Stockholm
  6 februari 201806/2 2018
 • Göteborg
  12 oktober 201812/10 2018
Reach (Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) har till stora delar ersatt den svenska kemikalielagstiftning som gällt fram till 1 juni 2007.
Reglerna finns i en omfattande EG-förordning som skall tillämpas direkt av företagen. Reach innehåller 15 avdelningar med 141 artiklar och med 17 bilagor. Samtliga krav är juridiskt bindande.
Betydligt fler företag omfattas nu av kraven i Reach jämfört med den tidigare kemikalielagstiftningen. Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne som sådant, eller i en beredning/blandning eller i en vara, berörs av reglerna i Reach. Ett företag kan ha flera roller i ett Reach-perspektiv. Företaget kan t ex både vara tillverkare och användare av kemiska ämnen.

SEK5 900 kr

Kemikaliehantering - på din arbetsplats

Kursnr 8400
NYHET
1 dag
Nästa innehav 26/10 2017
 • Stockholm
  26 oktober 201726/10 2017
Många produkter och ämnen är farliga för miljön och hälsan. Vad innebär egenkontroll och varför är det viktigt att ha en fungerande kemikaliehantering?
I den här utbildningen får du kunskap om kemikaliekontroll och hur man identifierar risker i sin egen verksamhet.
En sund och säker kemikaliehantering leder till färre arbetsplatsolyckor samt mindre ohälsa till följd av exponering av farliga kemiska ämnen i arbetet. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete med ökad kunskap och tydliga rutiner, kan man minska såväl arbetsmiljörisker som risker för yttre miljö.