Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Föreskrifter och standarder

Här finner du all kunskap du behöver om starkströms- och högspänningsföreskrifter. Här är utbildningarna för dig som arbetar med spänning i kopplingsutrustning.

Håll dig hela tiden uppdaterad och ajour på nya lagar och regler. Se till att du har rätt kunskap för att utföra elarbeten på ett säkert sätt.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK5 000 kr

ESA Industri och Installation

Kursnr 7158
1 dag
Nästa innehav 15/11 2017
 • Stockholm
  15 november 201715/11 2017
 • Göteborg
  23 februari 201823/2 2018
 • Stockholm
  15 november 201815/11 2018
Lär dig mer om säkerhetsarbete och ESA som planeringsverktyg! I utbildningen ESA Industri & Installation fokuserar vi på regler som gäller för arbeten inom industriella elanläggningar samt elinstallationer, t.ex. i bostäder, kontor och liknande. För de personer som på något sätt kommer i kontakt med elarbete, är det av stor vikt att ha kunskap i vem som gör vad när det gäller säkerhetsarbetet.

ESA är ett planeringsverktyg – för att förebygga skador och för att klarlägga organisation, roller och arbetsuppgifter. ESA Industri & Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1 samt är samordnad med ESA-14. I ESA Industri & Installation är arbetsmetoderna anpassade för de särskilda driftförhållanden som råder på större arbetsplatser.

SEK5 500 kr

ESA 14 - Fackkunnig

Kursnr 7159
1 dag
Nästa innehav 5/12 2017
 • Stockholm
  5 december 201705/12 2017
 • Göteborg
  26 januari 201826/1 2018
 • Stockholm
  5 december 201805/12 2018
En kurs där vi sätter nya ESA i relation till arbetsfördelning och säkra arbetsmetoder. Nya ESA är anpassad till de förändringar som skett i standarden SS-EN 50110-1 som ESA bygger på. Genom att arbeta efter ESA så följer man arbetsmiljölagen och branschens tolkning av Svensk Standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar, SS-EN 50110. Vi går igenom grunderna samt nyheterna i ESA 14.

SEK10 000 kr

Starkströmsföreskrifter och svensk standard

Kursnr 4341
2 dagar
Nästa innehav 27/11 2017
 • Stockholm
  27 till 28 november 201727/11 - 28/11 2017
 • Göteborg
  27 till 28 februari 201827/2 - 28/2 2018
 • Stockholm
  27 till 28 november 201827/11 - 28/11 2018
I denna kurs får du en grundlig genomgång om de förändringar som skett inom elföreskriftområdet fr o m 2010.  Du lär dig hur Elinstallationsstandarden SS 436 40 00 utgåva 2 med ändringar, tillägg och kommentarer ska användas tillsammans med de omarbetade starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008: 1, 2 och 3 samt tilläggen och ändringarna i ELSÄK:FS 2010-1, 2 och 3.

Vi försöker arbeta med praktikfall kopplade till regelverket och har diskussioner kring aktuella frågar samt visar var förändringar finns jämfört med gamla föreskrifter. Du har goda möjligheter att ställa egna frågor och få svar på problem.

SEK5 000 kr

Starkströmsföreskrifter och Elinstallationsregler, utgåva 2 - Uppdateringskurs

Kursnr 4343
1 dag
Nästa innehav 29/11 2017
 • Stockholm
  29 november 201729/11 2017
 • Göteborg
  1 mars 201801/3 2018
 • Stockholm
  29 november 201829/11 2018
Denna utbildning ger en bra uppdatering för dig som tidigare genomgått utbildning i starkströmsföreskrifterna och Elinstallationsstandardens utgåva 1. Du får här veta hur starkströmsföreskrifterna kan tillämpas tillsammans med den nya Elinstallationsstandarden SS 436 40 00 med ändringar, tillägg och kommentarer. Vi tar upp praktikfall samt undersöker var förändringar finns jämfört med gamla föreskrifter och standard.

SEK5 600 kr

Nya Elsäkerhetslagen SFS 2016:732 med Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2006:1

Kursnr 7013
NYHET
1 dag
Nästa innehav 25/9 2017
 • Stockholm
  25 september 201725/9 2017
 • Göteborg
  2 oktober 201702/10 2017
 • Stockholm
  10 november 201710/11 2017
 • Göteborg
  6 december 201706/12 2017
Se fler datum
Kursen är viktigt för alla som arbetar med el. Du får kunskap om auktorisation för alla elarbeten och lär dig att upprätta ett egenkontrollprogram. Kursen ger också insikt i ansvar och skyldigheter vid elarbeten på anläggningar och utrustningar, så att arbete på och invid elanläggningar sker på ett riktigt sätt, samt att rätt arbetsmetod används vid olika typer av elinstallationsarbeten. Denna kurs ger en bra översikt av regelverket och ger möjlighet att ställa frågor om säkerhetsproblem i det egna arbetet.

SEK10 000 kr

Högspänningsföreskrifter och standard

Kursnr 4311
2 dagar
Nästa innehav 27/11 2017
 • Stockholm
  27 till 28 november 201727/11 - 28/11 2017
 • Stockholm
  27 till 28 november 201827/11 - 28/11 2018
Denna kurs tar upp innehållet i de gällande starkströmsföreskrifterna för anläggningar med en högre systemspänning än 1000V och den standard, SS 421 01 01 som behandlar starkströmsanläggningar överstigande 1 kV AC samt de nya standarder (SS-EN 61936-1 och SS-EN 505 22) som kommer att ersätta SS 421 01 01 från och med 2013-11-01.

Vi arbetar med och diskuterar hur du kan tillämpa och tolka innehållet i de regler som styr vid projektering, byggande, drift och underhåll samt hur man hanterar frågor i samband med nya tekniska lösningar och besiktningar. Du får en god insikt i de huvudprinciper som ligger till grund för elsäkerhetsreglerna inom högspänningsområdet under ledning av en erfaren lärare.

Kursen är inriktad på att ge kunskap så att haveri och olyckor undviks.

SEK5 600 kr

Elansvar och delegering

Kursnr 7125
1 dag
Nästa innehav 27/3 2018
 • Stockholm
  27 mars 201827/3 2018
Vad innebär det att vara elansvarig? Vilka arbetsuppgifter ingår? Vad ingår i ansvaret? Hur skall internkontrollen se ut och hur skall omfattningen bestämmas?

Denna utbildning ger dig förutsättningarna för att kunna upprätta delegeringar inom elområdet på ett riktigt sätt så att maximal elsäkerhet uppnås. Du får också lära dig hur internkontrollen skall se ut och vilken omfattning den bör ha.
Vi behandlar ansvarsfrågor arbetsmiljölagen och generella krav i föreskrifter från Arbetsmiljöverket och de mer detaljerade krav som finns i de gällande starkströmsföreskrifterna och elinstallatörsförordningen. Vidare tar vi upp de delegeringsprinciper och krav som ställs för att en delegering skall vara giltig, liksom utformningen av delegeringar.

Kursen ger praktiska exempel på utformning och ger möjligheter till att få svar på egna frågor.

SEK9 900 kr

Maskiners elutrustning, grundkurs

Kursnr 4325
2 dagar
Nästa innehav 6/11 2017
 • Stockholm
  6 till 7 november 201706/11 - 07/11 2017
Denna utbildning tar upp standarden SS-EN 60 204-1; 3 Maskiners elutrustning som är harmoniserad med Maskindirektivet (98/37 EG) och behandlar elektriska utrustningar på maskiner med bl a skyddsfunktioner, dokumentation och  CE-märkning. Dessa kunskaper är nödvändiga för att uppfylla myndighetskraven.

Vi tar även upp anslutning av matande ledare, frånskiljning och frånkoppling, skydd mot elchock, skydda utrustningen, ledare, kablar, förläggning, mobila maskiner, gränssnitt operatör-maskin, styrkretsar och styrfunktioner, nödstopp, elektronikutrustning, trådlös styrning, provning och riskhantering.

Du får i denna kurs en bra genomgång om de krav som ställs och hur de kan uppfyllas. Under kursen finns dessutom goda möjligheter att diskutera problem och lösningar.

SEK10 000 kr

Arbete med spänning i kopplingsutrustning

Kursnr 7138
2 dagar
För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
 • För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
I denna utbildning får du de kunskaper som Elsäkerhetsverket kan kräva för arbete med spänning (AMS) vid arbete i utrustning upp till 1000 V.
Vid underhåll av din elanläggning kan du hamna i situationer då strömmen inte kan brytas, men du ändå måste in och arbeta. Det är då av största vikt att du följer gällande föreskrifter för anläggningen. I kursen får du praktiskt öva på olika typer av kopplingsutrustningar i realistisk miljö. Efter genomgången kurs och godkänt teoretiskt och praktiskt prov erhålls ett intyg som verifierar din kompetens för arbetet.

SEK4 900 kr

Repetition Arbete med spänning i kopplingsutrustning

Kursnr 7161
1 dag
För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
 • För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
Man skall regelmässigt uppdatera tidigare erhållna kunskaper för att säkert kunna planera och utföra arbete med spänning, AMS på ett sådant sätt att elchock, brännskada, brand eller sekundärskada (vid ofrivillig reaktion) inte inträffar. Kursen är inriktad mot utrustning upp till 1000 V.

Pris efter avtal

Kontroll före idrifttagning av elanläggning

Kursnr 7113
1 dag
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Denna kurs ger dig kunskap om vilka krav som ställs på den tekniska dokumentationen vid idrifttagning av elanläggning. Detta gäller både myndigheternas minimikrav och de krav som marknaden förväntar sig från beställarens sida. Vi tar även upp hur man kan göra praktiska mätningar, hur de protokollförs och utvärderas.

Pris efter avtal

Ledningsdimensionering och utlösningsvillkoret

Kursnr 4313
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Ledningsdimensionering upplevs av många som ett svårt område om vilket man skulle vilja veta mera. I denna kurs får du lära dig dimensionering av ledningar med tillhörande överströmsskydd och med hänsyn till olika förläggningssätt m m under handledning av en erfaren lärare. Vi arbetar efter kraven i gällande starkströms-föreskrifter och de nya elinstallationsreglerna.

I kursen arbetar vi med Handbok 421 som innehåller standarderna SS 4241404, SS 4241406 och SS 4241424. Handboken kan användas vid dimensionering av kablar i ledningsnät där man tar hänsyn till belastningsförmåga, skydd mot överlast, skydd mot kortslutning och med beaktande av att utlösningsvillkoret skall vara uppfyllt vid jordslutning.

Pris efter avtal

Potentialutjämning

Kursnr 7112
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
För att minska riskerna i våra elinstallationer har det införts krav i starkströmsföreskrifterna på potential-utjämning enligt internationell standard. Förutom fördelar ur elsäkerhetssynpunkt ger potentialutjämning dessutom en elmiljösäkring av elinstallationen som kan förebygga funktionsstörningar och avbrott.