Fastighet

Fastighetsföretagande

Allt som rör din fastighet, byggteknik, förvaltningsfrågor, tekniska installationer som finns i och kring byggnaden och inte minst sambanden mellan olika installationer och system.

Ekonomifrågor som kalkyler, investeringar, hyressättning, budget samt utfallsanalys av drift och underhåll.

Dessutom finns här utbildningar inom avtalsfrågor och lokalresursplanering, LRP.

 
 
Alla priser är exklusive moms
Göteborg
Stockholm
 
 
Kursnr 4471
3 dagar
 
Utbildningen ger en bred förståelse för fastighetsföretagens ekonomi. Du lär dig göra kalkyler för investeringar och hyressättning, budgetera samt analysera utfall av drift och underhåll. Vi arbetar med att göra analyser av kunder, leverantörer, konkurrenter med flera vad gäller betalningsförmåga, leveranssäkerhet, överlevnadspotential mm. Vi tränar på det ekonomiska språket för att förbättra dialogen med ekonomer. Gruppövningarna är Excel-baserade. Deltagarna får med sig fungerande kalkyl- och analysmodeller att använda i sin egen verksamhet. Kursen ger utrymme för deltagarna att arbeta med egna frågeställningar.
MAJ
 
JUNI
 
JULI
 
AUG
 
SEP
 
 
OKT
 
NOV
 
 
DEC
 
JAN
 
FEB
 
MARS
 
APR
 
MAJ
 
JUNI
 
JULI
 
AUG
 
 
 
 
Kursnr 4477
2 dagar
 
Hyresrätt - Bostäder och lokaler är en grundkurs som i princip behandlar hela hyresrättsområdet.Hyresrätten är ett snårigt område där det finns många fallgropar och hög risk att göra formella fel som leder till ekonomisk skada. Man bör naturligtvis inte hyra ut till en hyresgäst utan att veta vilka fallgropar som ligger i förekommande standardavtal. Varje år finns flera fall av där även högetablerade aktörer gör fel med förluster i prestige och kronor samt lidande för berörda.Syftet med kursen är att ge deltagaren kunskaper inom hyresrättsområdet för att möjliggöra ett självständigt och professionellt agerande. För att uppnå detta fokuserar kursen på tillämpning av hyreslagen, 12 kap Jordabalken. I kursmaterialet finns en beskrivning av hela hyreslagen jämte hela lagtexten och samtliga standardavtal samt övriga blanketter. Till kursen följer också en speciellt framtagen lärobok inriktad mot praktisk tillämpning av hyreslagen. Kursen tar upp ett stort antal aktuella exempel med frågeställningar och svar.Lärare på kursen är Christer Grönevall hyresråd och ordförande för hyresnämnden i Linköping samt författare till läroböcker inom området. Christer är också huvudansvarig för ämnesområdena för blivande affärsjurister vid Linköpings universitet samt en uppskattad skribent och debattör.Önskar du en snabbkurs i de vanligaste felen inom hyresrätten för bostäder så kan du delta i första kursdagen.Kursnummer 4469. Grundläggande hyresrätt för bostäder.
MAJ
 
JUNI
 
JULI
 
AUG
 
SEP
 
OKT
 
 
NOV
 
DEC
 
JAN
 
FEB
 
MARS
 
APR
 
MAJ
 
JUNI
 
JULI
 
AUG
 
 
 
 
Kursnr 4478
2 dagar
 
Kursen Lokalhyror - kommersiell hyresrätt behandlar speciella hyresfrågor för lokaluthyrning som t ex hyrestid - hyresförhållande, andrahandsuthyrning – överlåtelse och uppsägning – skadestånd. Vi gör en grundlig genomgång av alla de olika punkter som finns i ett lokalhyresavtal. Speciellt tar kursen upp praxis vid tvister, skadeståndsprocessen och skadestånd. Vi tar upp en del rättsfall och gör kunskapsåterföringar genom grupparbeten och redovisningar.Lärare på kursen är Christer Grönevall, chef för hyresnämnden i Linköping och författare till våra läroböcker. Christer är också huvudansvarig i ämnesområdena för blivande affärsjurister vid Linköpings universitet samt en uppskattad skribent och debattör.
MAJ
 
JUNI
 
 
JULI
 
AUG
 
SEP
 
OKT
 
NOV
 
 
DEC
 
JAN
 
FEB
 
MARS
 
APR
 
MAJ
 
JUNI
 
JULI
 
AUG
 
 
 
 
   SEK 10 000

Lokalresursplanering, LRP

 
Kursnr 4485
2 dagar
 
Är era lokaler effektiva?Kan ni spara pengar på lokalerna?Ser du nyttan med lokalresursplanering?Här lär du dig konkreta råd om strategier och metoder för planeringsarbetet.Utbildningen Lokalresursplanering, LRP ger dig kunskaper om hur man kan arbeta praktiskt med att effektivisera användandet av lokaler. Kursen visar också sambandet mellan lokaler, inredning och serviceverksamhet med avseende på ekonomi, nytta och miljöpåverkan.Med rätt mängd utformade lokaler fungerar verksamheterna som regel mycket bättre och organisationen kan spara mycket pengar. Att arbeta med lokalresursplanering är därför en viktig uppgift som kräver insikt och kunskaper både om hur verksamheterna fungerar och hur man kan skapa bra anpassade lokallösningar för dessa.Rätt lokallösningar som passar både verksamheten och ekonomin skapar dessutom en ökad trivsel, mindre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning. Utbildningen ger dig konkreta råd om strategier och metoder för planeringsarbetet och hur man kan skapa en effektiv planeringsorganisation.
MAJ
 
JUNI
 
 
JULI
 
AUG
 
SEP
 
OKT
 
 
NOV
 
DEC
 
JAN
 
FEB
 
MARS
 
APR
 
MAJ
 
JUNI
 
JULI
 
AUG
 
 
 
 
Kursnr 4469
NYHET
1 dag
 
Hyresrätten är ett snårigt område där det finns många fallgropar och hög risk att göra formella fel som leder till ekonomisk skada. Man bör inte hyra ut till en hyresgäst utan att veta vilka fallgropar som ligger i förekommande standardavtal. Varje år finns flera fall av där även högetablerade aktörer gör fel med förluster i pengar och prestige. Lidande för berörda skall också in i kalkylen.Syftet med kursen är att ge deltagaren kunskaper inom hyresrättsområdet för att möjliggöra ett självständigt och professionellt agerande. För att uppnå detta fokuserar kursen på tillämpning av hyreslagen, 12 kap Jordabalken. I kursmaterialet finns en beskrivning av hela hyreslagen jämte hela lagtexten och samtliga standardavtal samt övriga blanketter. Till kursen följer också en speciellt framtagen lärobok inriktad mot praktisk tillämpning av hyreslagen. Kursen tar upp ett stort antal aktuella exempel med frågeställningar och svar.Lärare på kursen är Christer Grönevall hyresråd och ordförande för hyresnämnden i Linköping samt författare till läroböcker inom området. Christer är också huvudansvarig för ämnesområdena för blivande affärsjurister vid Linköpings universitet samt en uppskattad skribent och debattör.Önskar du en grundkurs inom hyresrätt för både bostäder och lokaler så kan du lägga till en dag genom att anmäla dig till 4477, Hyresrätt - bostäder och lokaler.
MAJ
 
JUNI
 
JULI
 
AUG
 
SEP
 
OKT
 
 
NOV
 
DEC
 
JAN
 
FEB
 
MARS
 
APR
 
MAJ
 
JUNI
 
JULI
 
AUG
 
 
 
 
   SEK 10 000

Facility Management, FM

 
Kursnr 4484
2 dagar
 
Facility Management är en ledningsfilosofi och ett kompetensområde som sätter stödtjänster, lokaler, teknik och arbetsprocesser i relation till kärnverksamhetens behov. Facility management erbjuder en bättre samordning, styrning och utveckling för kunders samtliga stödfunktioner för en ökad total effektivitet, minskade kostnader men med en ständig förbättrad service.  Kursen fördjupar dina kunskaper i Facility Management och utvecklar dig i rollen som ledare, upphandlare eller leverantör av FM-tjänster.Kursen ger dig konkreta råd och strategier och metoder som kan användas direkt när du kommer hem. Råden och metoderna är sammansatta i en arbetsmodell i tio steg som hjälper dig att arbeta fokuserat och rationellt med företagets FM-utveckling. Stor vikt läggs vid upprättande av FM-avtal och hur man mäter och följer upp FM-verksamheten. Du får också det allra senaste om den nya europeiska standarden för FM-definitioner och FM-avtal.
MAJ
 
JUNI
 
JULI
 
AUG
 
SEP
 
OKT
 
 
NOV
 
DEC
 
JAN
 
FEB
 
MARS
 
APR
 
MAJ
 
JUNI
 
JULI
 
AUG
 
 
 
 
Kursnr 4489
2 dagar
 
Du lär dig tillämpa standardiserade beskrivningar, villkor och avtal för såväl fastighets- som servicetjänster.Kursen tar upp normala typfall från att upprätta förfrågningsunderlag till att träffa avtal antingen det är en intern eller extern leverantör. Med rätt kunskap får du kontroll över avtalen.
MAJ
 
JUNI
 
JULI
 
AUG
 
SEP
 
OKT
 
NOV
 
 
DEC
 
JAN
 
FEB
 
MARS
 
APR
 
MAJ
 
JUNI
 
JULI
 
AUG
 
 
 
 
Kursnr 4475
3 dagar
 
Detta är en grundläggande utbildning för fastighetsförvaltare, blivande förvaltare, fastighetstekniker och andra personer med behov av grundkunskaper i byggnads- och installationsteknik. Kursen är på totalt tre dagar uppdelat på en dag byggteknik, en dag VVS-teknik och en dag elteknik och elfaran.Kursen ger en allmän kännedom om hur ett hus är konstruerat ur ett bygg- och installationstekniskt perspektiv samt de funktionssamband som är viktiga att ha kunskap om. Efter avslutad kurs skall du som deltagare fått en bred översiktlig kunskap om tekniska installationer i byggnader. Du ska kunna förstå vilka problem som kan uppstå vid förvaltning av byggnader och hur dessa lämpligtvis kan hanteras.
MAJ
 
JUNI
 
JULI
 
AUG
 
SEP
 
OKT
 
 
NOV
 
 
DEC
 
JAN
 
FEB
 
MARS
 
APR
 
MAJ
 
JUNI
 
JULI
 
AUG
 
 
 
 
Kursnr 4456
3 dagar
 
Kursen ger deltagarna en bred kunskap i byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor. Vi tar upp grundläggande samband för en god innemiljö med inriktning mot samverkan mellan byggnad och installationer t ex buller, fuktsäkerhet, termisk komfort, ljus etc. Vi studerar kraven i regelverk som BBR, AFS, MB etc och reflekterar över vad dessa innebär.Kursen tar vidare upp byggteknik både utvändigt som grundläggning, markarbeten samt tillgänglighet och invändigt som grundkonstruktioner, fuktsäkerhet, ytterväggar, innerväggar, pelare, bjälklag, våtrum, golvvärme, fönster och takkonstruktioner.
MAJ
 
JUNI
 
JULI
 
AUG
 
SEP
 
OKT
 
NOV
 
 
DEC
 
JAN
 
FEB
 
MARS
 
APR
 
MAJ
 
JUNI
 
JULI
 
AUG
 
 
 
 
Kursnr 4457
3 dagar
 
Kursen ger deltagarna en bred och relativ djup kunskap i de olika tekniska installationer som finns i och omkring byggnader samt funktionssambanden med byggnader. Vi tar upp skillnaden mellan olika tekniska produktionsanläggningar som t ex fjärrvärme, pannor och värmepumpar. Vi går igenom aktuella lagar och regler kring installationer samt vilka möjligheter det finns att optimera olika driftsförhållanden. Kursen innehåller att antal olika fall för att skapa förståelse för installationer och drift- och energioptimering.
MAJ
 
JUNI
 
JULI
 
AUG
 
SEP
 
OKT
 
NOV
 
DEC
 
 
JAN
 
FEB
 
MARS
 
APR
 
MAJ
 
JUNI
 
JULI
 
AUG
 
 
 
 
Kursnr 4490
13 dagar
 
Diplomutbildningen ger goda kunskaper i fastighetsföretagande från teknik, ekonomi till juridik, arbetsledning och ledning av fastighetsföretag. Diplomprogrammet är en bra grund att stå på för dig som vill arbeta med fastighetsförvaltning.Som Fastighetsförvaltare har du det affärsmässiga och övergripande ansvaret för en eller flera fastigheter. I rollen ingår att bevara, utveckla och förädla fastigheterna samt att säkerställa att kunderna är nöjda och att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. I rollen ingår oftast ett personalansvar. I ditt jobb som Fastighetsförvaltare har du daglig kontakt med hyresgäster, myndigheter och övriga aktörer. Du jobbar med att utveckla verksamheten, upprätta hyresavtal, vara problemlösare, planera för framtida underhåll och ansvara för att det genomförs. Kort och gott du ska säkerställa att fastigheternas värde och funktion bibehålls och utvecklas. Om du vill bli auktoriserad fastighetsförvaltare/Property Manager sker det via Aff (forum för förvaltning och service) vilket är helt fristående från Teknologisk Institut.
För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00.
 
 
Kursnr 4492
26 dagar
 
Som fastighetsingenjör är du den tekniska specialisten som har huvudansvaret för att optimera fastigheters tekniska system. Detta ansvar innebär dels att utveckla drift- och underhållsverksamheten men också att ha ett tydligt kostnadsansvar. Fastighetsingenjören är vanligtvis även ansvarig för kvalificerade upphandlingar i form av drift och underhåll som berör fastigheterna. Rollen är en ledarroll och innefattar ofta även personalansvar.
För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00.
 
 
   SEK 53 000

Diplomerad Fastighetstekniker

 
Kursnr 4493
13 dagar
 
Diplomutbildningen ger dig grundläggande kunskaper om tekniska systems utformning och funktion i byggnader. Efter utbildningen kan du självständigt hantera de olika teknikerna och kunna åtgärda enklare fel och brister inom värme och ventilation i en byggnad.
För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00.
 
 
Kursnr 4447
NYHET
2 dagar
 
BIM är en förkortning av ”Building Information Model” eller ”ByggnadsInformationsModell” på svenska. Vid en första anblick kan BIM tyckas vara en ny typ av teknik för att projektera byggnader i tre-dimensionella CAD-modeller. BIM får dock en mycket stor påverkan även för ett fastighetsföretag, eftersom det innebär ett paradigmskifte för informationshantering i bygg- och förvaltningsprocesserna.För att verkligen dra fördel av all den information som skapas med BIM-verktyg behöver du en utarbetad strategi för hur informationen ska förvaltas under ett byggnadsverks hela livscykel. Som fastighetsägare måste du även i rollen som byggherre, kunna ställa rätt krav på informationsleveranser så att det stämmer med de strukturer och informationsnivåer som fastighetssystemen har.BIM innebär att du tvingas tänka igenom dina processer, eftersom det är verksamhetens informationsbehov som ska tillgodoses. Du måste även säkerställa att du har rätt organisation för att vidmakthålla en god informationskvalitet.Under kursen lär vi ut nya strategiska grepp för en framtida kvalitetssäkrad informationshantering” 5 steg mot BIM” vilket underlättar för en ”byggherrestyrd byggprocess”.
För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00.
 
 
Kursnr 4487
2 dagar
 
Kursen "Ledning och utveckling av fastighetsföretag" ger svar på hur man framgångsrikt leder och utvecklar fastighetsföretag trots att frågorna runt en framgångsrik affärsverksamhet är både många, komplexa och särpräglade. Goda kundrelationer, spännande arbetsuppgifter med bra möjligheter till karriärsutvecklings skall vara ledord för en framgångsrik ledning av lönsamma fastighetsföretag.Kursen tar, förutom konkreta lednings- och utvecklingsfrågor, också upp arbetsrätt - lagstiftning, kollektivavtal, företagsinterna regler och allmänna arbetsrättsliga grundsatser som en förutsättning för att utveckla fastighetsföretag.Kursens huvudbudskap är att en väl genomtänkt affärsstrategi hämtad från servicemanagement är en viktig förutsättning för att långsiktigt framgångsrikt leda och utveckla fastighetsföretag.
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
För ytterligare information ring 031-350 55 00.
 
 
 

Vinnare av enkät-lotteriet >


 
Teknologisk Institut AB
Vallgatan 14
411 16 Göteborg

Telefon 031-350 55 00
info@teknologiskinstitut.se

Rådmansgatan 38
113 57 Stockholm

Telefon 031-350 55 00
info@teknologiskinstitut.se