Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Energi

Inom Energiområdet hittar du praktiska och användbara utbildningar för att drifta din fastighet på ett ännu mer ekonomiskt sätt och med mindre miljöpåverkan. Allt för att skapa ett så bra inomhusklimat, till så låg kostnad som möjligt.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK13 500 kr

Energikartläggare - utbildning inför certifiering

Kursnr 9230
4 dagar
Nästa innehav 11/9 2017
 • Stockholm
  11 till 14 september 201711/9 - 14/9 2017
 • Göteborg
  6 till 9 november 201706/11 - 09/11 2017
 • Stockholm
  23 till 26 januari 201823/1 - 26/1 2018
 • Göteborg
  3 till 6 april 201803/4 - 06/4 2018
Se fler datum
Vi erbjuder en ny certifieringsutbildning för er som vill bli certifierade energikartläggare. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Under införandet av lagen har Energimyndigheten arbetat fram en särskild process för att företag ska få möjlighet att göra en energikartläggning av verksamheten som resulterar i bra beslutsunderlag för åtgärder.

Kurslängden kommer vara 3.5 dagar och certifieringsprovet (2 delar) ingår i kursen (del 1 under dag 3 och del 2 under sista dagen på förmiddagen).

SEK14 300 kr

Praktisk energieffektivisering

Kursnr 9126
3 dagar
Nästa innehav 9/10 2017
 • Stockholm
  9 till 11 oktober 201709/10 - 11/10 2017
 • Göteborg
  4 till 6 december 201704/12 - 06/12 2017
 • Stockholm
  6 till 8 mars 201806/3 - 08/3 2018
 • Göteborg
  21 till 23 maj 201821/5 - 23/5 2018
Se fler datum
Praktisk energieffektivisering är en utbildning för dig som arbetar med byggnader och som skall utföra energiinventeringar, energianalyser, energidiagnostik och komma med förbättringsförslag inom energiområdet.

För att uppnå en energieffektiv byggnad är det viktigt att se byggnad, installationer och verksamhet som en helhet där också driftstrategier och mänskliga beteenden har stor betydelse.

Byggnadens ekonomi påverkas av såväl byggnadens energiprestanda som verksamhetens energiförbrukning, driftsäkerhet och pris på upphandlad energi. Utbildningsmål är att ta fram en energidiagnos med förbättringsförslag om energieffektiviseringsåtgärder.

Kursen innehåller en praktisk fältmässig övning i energikartläggning.

SEK16 300 kr

Energideklarationer - Utbildning inför certifiering till energiexpert/sakkunnig PBL

Kursnr 9127
4 dagar
Nästa innehav 18/9 2017
 • Göteborg
  18 till 21 september 201718/9 - 21/9 2017
 • Stockholm
  13 till 16 november 201713/11 - 16/11 2017
 • Göteborg
  12 till 15 mars 201812/3 - 15/3 2018
 • Stockholm
  14 till 17 maj 201814/5 - 17/5 2018
Se fler datum
Med energieffektivisering finns stora möjligheter till besparingar - både vad gäller pengar och miljöpåverkan. Detta har EU tagit fasta på och utfärdat direktiv för hur energifrågorna skall tacklas i medlemsländerna. I Sverige har Boverket givit ut föreskrifter och allmänna råd om energideklaration av byggnader samt certifiering av energiexperter. Dokumenten finns tillgängliga på Boverkets hemsida. I föreskrifterna anges vilka krav som ställs på en energiexpert vad avser:

- allmän teknisk kunskap
- erfarenhet av praktiskt arbete
- lämplighet för uppgiften
- särskild kompetens för olika behörighetsklasser

I kursen möter innehållet de aktuella kraven på särskild kompetens. Du får lära dig de allmänna råd och föreskrifter som Boverket har upprättat samt de EU direktiv som finns. Vi har ett väl genomarbetat koncept och samverkar med samtliga certifieringsorgan.

SEK6 800 kr

Energiexpert - Omcertifiering - förenklad kunskapsprövning/sakkunnig PBL

Kursnr 9227
2 dagar
Nästa innehav 20/9 2017
 • Göteborg
  20 till 21 september 201720/9 - 21/9 2017
 • Stockholm
  15 till 16 november 201715/11 - 16/11 2017
 • Göteborg
  14 till 15 mars 201814/3 - 15/3 2018
 • Stockholm
  16 till 17 maj 201816/5 - 17/5 2018
Se fler datum
Den här utbildningen är för dig som skall söka omcertifiering, s.k. förenklad kunskapsprövning till energiexpert nivå N eller K och sakkunnig inom energi enligt PBL, plan- och bygglagen. Du lär dig de aktuella EU direktiv, lagar och förordningar samt de allmänna råd och föreskrifter som Boverket har upprättat.

I Sverige har Boverket gett ut föreskrifter och allmänna råd om energideklaration av byggnader samt om certifiering av energiexperter. Dokumenten finns tillgängliga på Boverkets hemsida www.boverket.se.
Se vilka krav som ställs på en energiexpert och sakkunnig inom energi vad som avser:

- Allmän teknisk kunskap
- Erfarenhet av praktiskt arbete
- Lämplighet för uppgiften
- Särskild kompetens för olika behörighetsklasser

Vi rekommenderar alla intresserade att noga ta del av kravställningen för att underlätta certifieringen.

Observera att dag 2 (provdag) endast är halvdag (kl. 9 till 13)

För mer information, kontakta Teknologisk Instituts kundservice, E-post: info@tiutbildning.se,
Telefon 031-350 55 00

SEK5 000 kr

Livscykelkostnad, LCC

Kursnr 8364
1 dag
Nästa innehav 24/10 2017
 • Göteborg
  24 oktober 201724/10 2017
 • Stockholm
  17 maj 201817/5 2018
 • Göteborg
  23 oktober 201823/10 2018
Utbildningen Livscykelkostnad, LCC ger dig kunskap att praktiskt kunna genomföra LCC-beräkningar inför val av investeringsalternativ.

LCC (livscykelkostnad) är en ekonomisk beräkningsmetod som tar hänsyn till en investerings utbetalningar för grundinvestering, drift och underhåll samt energi och miljöbelastning under hela investeringens livslängd.

Metoden lämpar sig väl både vid nyproduktion eller ombyggnation för jämförelser mellan olika utförandealternativ inom såväl byggnads- som installationsteknik – och för att välja energieffektiva lösningar, t.ex. val av ventilationsaggregat, energieffektivare elmotorer, konvertering av värmesystem, belysningskoncept samt klimatskalsförbättrande åtgärder – som isolertjocklek och fönsterkvalitet.

SEK10 600 kr

Energieffektiva ventilationssystem

Kursnr 9139
2 dagar
Nästa innehav 12/10 2017
 • Göteborg
  12 till 13 oktober 201712/10 - 13/10 2017
 • Stockholm
  9 till 10 april 201809/4 - 10/4 2018
 • Göteborg
  11 till 12 oktober 201811/10 - 12/10 2018
För dig som arbetar med ventilationskontroller (OVK) och behöver komplettera med teknisk- och eller ekonomisk utbildning för att kunna upprätta energieffektiva åtgärdsförslag.
Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) ställer krav på att undersöka vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemen utan att försämra inomhusklimatet. Det gäller således att inom ramen för OVK-besiktningen undersöka och redovisa åtgärder till energihushållning som passar i det aktuella ventilationssystemet och väga dessa åtgärder emot eventuella negativa effekter på inomhusklimatet. Här får du all kunskap du behöver.

Kursen svarar upp emot Boverkets krav - Energieffektiva ventilationssystem och är en fortsättning på våra mycket populära utbildningar Ventilationsteknik steg 1 och steg 2.

Pris efter avtal

Energi och energiberäkningar för projektansvariga

Kursnr 9185
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Vi går igenom de vanligaste frågorna som ställs vid energisamordning.
- Hur tolkar man resultatet från en energiberäkning?
- Vilka energiberäkningsprogram finns?
- Vilka indata krävs och med vilken noggrannhet?
- Vad är stort och vad är smått?
En del ska man efter kursen kunna svara på själv direkt, men man ska också veta vilka frågor som man ska ta med sig hem. Vi går också igenom olika energiposter och energisparåtgärder.

Pris efter avtal

Energibesiktning av byggnader

Kursnr 9134
3 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
I samarbete med centrala bostadsrättsföreningar i Stockholm och Göteborg genomför Teknologisk Institut kursen Energibesiktning av byggnader. En verklig energibesiktning av ett större bostadsbestånd görs och du lär dig att upprätta en energideklaration och ge förbättringsförslag!
Under 3 heldagar varav 1 dag med praktiskt energiarbete ute i fält kommer du att utbildas i energibesiktningens olika delar. Kursen börjar med en tom energideklarationsblankett och avslutas med ifylld blankett samt en upprättad besiktningsrapport med förbättringsförslag. Kursen fokuserar på själva processen där dialogen mellan deltagare och kursledare är centrala.

Pris efter avtal

Energibesiktning av småhus

Kursnr 9234
3 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Ny energilagstiftning öppnar upp nya och förbättrade affärsmöjligheter för dig som arbetar som certifierad energiexpert. Huvudregeln är att energibesiktning av byggnader skall ske för att upprätta energideklarationer på plats. Alla byggnader på 250 m2 och uppåt ska inom några år energideklareras enligt lag.
Du lär dig upprätta en energibesiktningsrapport av småhus samt ge förbättringsförslag.
Vi samarbetar med fastighetsägare i Stockholm och Göteborg.
Dessutom blir du sakkunnig inom energifrågor enligt den nya Plan- och Byggnadsplanen.
Under 3 heldagar, varav 1 dag med praktiskt energiarbete ute i fält, kommer du att utbildas i energibesiktningens olika delar. Kursen börjar med en blank energibesiktningsrapport och avslutas med ifylld rapport med förbättringsförslag. Fokus ligger på själva besiktningsprocessen där dialogen mellan deltagare och kursledare är centrala.

Pris efter avtal

Energisamordning

Kursnr 9183
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Det ställs allt högre krav på byggnader vad gäller energianvändning. Nya hårdare krav ökar också behovet av energikunnande i byggprojekten. I dagsläget finns stora kunskapsluckor i alla led, påverka  byggnadens energianvändning. Tanken är att energisamordnaren skall verka för att rätt frågor utreds vid rätt tidpunkt.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i energisamordning och de ämnen som ligger närmast. Genom att grundläggande titta på de olika krav som finns och hur man praktiskt kan gå till väga skall du efter genomförd kurs kunna använda dina kunskaper för att exempelvis arbeta som energisamordnare eller kunna sätta krav för energisamordnare.

Pris efter avtal

Individuell mätning

Kursnr 9142
1 dag
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
För att nå god framgång i sitt energiarbete måste man hjälpa sina hyresgäster att förstå vart energin tar vägen i deras hem. Insikten om den egna energianvändningen och vad man kan göra för att påverka denna är en stark drivkraft i ett framgångsrikt effektiviseringsarbete. Individuell mätning av värme, vatten och el som presenteras på ett pedagogiskt sätt skapar unika möjligheter att förändra brukarbeteendet och uppnå en gemensam god ekonomi. Flera aktuella exempel visar att med ett metodiskt arbete kring brukarbeteendet kan förbrukningar minskas med upp till 35 %.

Pris efter avtal

Strategisk teknikutveckling, smarta hus

Kursnr 9157
1 dag
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Den smarta framtiden
Vår 1-dagsutbildning inom s k smarta hus vänder sig till fastighetsägare, byggherrar, fastighetschefer, arkitekter, konstruktörer inom VVS och el d v s beslutsfattare och beställare med behov av övergripande kunskap om den nya smarta tekniken. Vår utbildning ger svar på varför och vilka möjligheter den nya smarta tekniken ger. Utbildningen tar också upp konsumenternas behov och efterfrågan av smarta lösningar. Utbildningen försöker ge svaret för framtiden - en smart vision.